ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ TALENT SHOW «XFACTOR»

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των υποψήφιων «Διαγωνιζομένων» (solo/group), των συνεργατών, των συμμετεχόντων, των διοργανωτών, καθώς και σχετικά με την επιλογή – συμμετοχή στο τηλεοπτικό πρόγραμμα – Talent Show μουσικού περιεχομένου, διαγωνιστικού χαρακτήρα που βασίζεται στο format «THE X FACTOR». Με την υποβολή συμμετοχής, συμφωνείτε και αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αυτοί οι όροι μπορούν να αλλάξουν, να τροποποιηθούν ή να ενημερωθούν οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση, έως την ολοκλήρωση του σταδίου της επιλογής των «Διαγωνιζομένων». Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και συμμετοχής, έχετε την επιλογή, σε οποιοδήποτε στάδιο ή διαδικασία, να μην υποβάλλετε αίτηση ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

Η δήλωση συμμετοχής στο talent show υποβάλλεται μέσω διαδικτύου κατά τον τρόπο που ορίζεται στον σύνδεσμο «www.megatv.com», μέσω τηλεφώνου ακολουθώντας τις οδηγίες του ηχογραφημένου μηνύματος, είτε παραδίδοντάς το παρόν υπογεγραμμένο κατά το Στάδιο Επιλογής στη διοργανώτρια εταιρεία.

Συνεχίζοντας στην παρούσα, δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση της πολιτικής της εταιρείας για την προστασία των προσωπικών μου δεδομένων από την ιστοσελίδα «www.megatv.com».

Με το παρόν καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνω των 15 ετών να δηλώσουν συμμετοχή προκειμένου να συμμετέχουν ως «Διαγωνιζόμενοι» για τις ανάγκες του μουσικού talent show «X-FACTOR».

Σε περίπτωση ανηλίκου 15-18 ετών, η συμμετοχή του προϋποθέτει την αποδοχή των παρόντων όρων από τον ίδιο και από τους γονείς του/κηδεμόνες του/ασκούντες τη γονική του, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους ήδη από το παρόν στάδιο και να επιβεβαιώσουν προσωπικά αυτή κατά το Στάδιο Επιλογής και σε οιοδήποτε τυχόν επόμενο στάδιο απαιτηθεί από την παραγωγή.

Με την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα «XFACTOR», συμφωνώ με τους παρόντες όρους, δηλώνω και αποδέχομαι τα εξής:

 1. Επιθυμώ να λάβω μέρος ως «Διαγωνιζόμενος» στο (βασιζόμενο στο format «THE X-FACTOR» που βασίζεται στο ομώνυμο format της εταιρείας «Simco Limited», τα δικαιώματα επί του οποίου διαχειρίζεται η εταιρεία «FREMANTLEMEDIA LIMITED» τηλεοπτικό πρόγραμμα – μουσικό talent show, διαγωνιστικού χαρακτήρα, με τον τίτλο «X-FACTOR» (ή άλλο που τυχόν επιλεγεί) (το «Πρόγραμμα»), το οποίο πρόκειται να παραχθεί (απευθείας ή μέσω εκτελεστή παραγωγής) από την εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η «Παραγωγός»), που διατηρεί και εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό σταθμό «MEGA» (ο «Σταθμός»). Το Πρόγραμμα πρόκειται να μεταδοθεί (σε μαγνητοσκόπηση), κατ’ αρχάς, από τον Σταθμό ή/και τυχόν άλλα μέσα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-2022 (ή/και σε επόμενες).
 2. Είμαι άνω των 18 ετών ή σε περίπτωση που είμαι ανήλικος ηλικίας 15-18 ετών, βεβαιώνω ότι έχω λάβει τη σχετική συναίνεση και των δύο γονέων μου/των ασκούντων τη γονική μέριμνά μου για τη σύμφωνα με τους παρόντες όρους δήλωση συμμετοχής μου, των οποίων όρων έχουν λάβει γνώση. Σε περίπτωση που η Παραγωγός αποφασίσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί μου για την περαιτέρω συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής, γνωρίζω και αποδέχομαι ότι τέτοια τυχόν συμμετοχή τελεί υπό την αίρεση της προηγούμενης προσκόμισης στην Παραγωγό σχετικής ειδικής έγγραφης και ρητής συναίνεσης των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μέριμνά μου, που θα ζητηθεί από την Παραγωγό, προτού γίνει οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια/διαδικασία σχετικά με τη διαδικασία τυχόν επιλογής μου. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η ως άνω έγγραφη δήλωση συναίνεσης των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μέριμνά μου θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση της τυχόν συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα σε περίπτωση που τυχόν επιλεγώ.

Στο πλαίσιο αυτό αυτοτελώς ή εφόσον είμαι ανήλικος με την ως άνω συγκατάθεση: α) υποβάλλω δήλωση συμμετοχής ως Υποψήφιος «Διαγωνιζόμενος» (solo/group) στο Πρόγραμμα και παρέχω για το σκοπό αυτό όσα υποχρεωτικά (με αστερίσκο) στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται, καθώς και προαιρετικά (χωρίς αστερίσκο) τα οποία συμπληρώνω κατά τη διακριτική μου ευχέρεια, β) συναινώ στη βάση των παρόντων όρων ενδεχόμενη (κατά την κρίση της Παραγωγού) συμμετοχή μου στη επιλογής των υποψηφίων διαγωνιζομένων (casting) από την ολοκλήρωση της οποίας θα προκύψουν οι «Διαγωνιζόμενοι» του Προγράμματος («Στάδιο Επιλογής»), για τα επεισόδια του Προγράμματος που θα αποφασισθούν από την Παραγωγό, δηλώνοντας ότι, εφόσον μου ζητηθεί, σύμφωνα με τους κανόνες διεξαγωγής, θα συμμετέχω σε οιοδήποτε στάδιο ή και σε τυχόν επόμενα ή/και στο Πρόγραμμα κατ’ επιλογή της Παραγωγού. Προς το σκοπό διαμόρφωσης πληρέστερης εικόνας και καλύτερης αξιολόγησης της παρούσας δήλωσης συμμετοχής μου και κατά το Στάδιο Επιλογής γνωρίζω και αποδέχομαι ότι θα δώσω συνέντευξη και θα παρουσιάσω τις μουσικές μου δεξιότητες κατά τη διάρκεια pre-audition και συναινώ στην εγγραφή της εικόνας/φωνής/ερμηνείας μου σε μέσα εγγραφής ήχου/εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση κατά τη διάρκεια του συνόλου ή μέρους των διαδικασιών που θα περιλαμβάνονται στο Στάδιο Επιλογής, η οποία θα μαγνητοσκοπείται καθ’ όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση αίτησης εκπροσώπου group, για να γίνει δεκτή η αίτηση στο Στάδιο Επιλογής, θα πρέπει να παρευρίσκονται, συναινούν και συμμετέχουν σ’ αυτό και σ’ όλες τις διαδικασίες όλα τα μέλη του group. Σε περίπτωση αίτησης ανηλίκου, για να γίνει δεκτή η αίτηση στο Στάδιο Επιλογής, θα πρέπει να συναινούν εγγράφως οι γονείς του/ασκούντες τη γονική του μέριμνα στο σύνολο των παρόντων όρων.

 1. Ως προς τη φωτογραφία και video (solo/group) που τυχόν υποβάλω μέσω της δήλωσης συμμετοχής κατά τα ανωτέρω, δεσμεύομαι και δηλώνω ότι: (α) αυτά θα είναι πρόσφατα και ατομικά (δεν θα απεικονίζονται/εμφανίζονται τρίτα πρόσωπα ακόμη και αν αφορά group –και δεν θα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα χρηστά ήθη), ότι (β) δεν θα είναι υψηλής ανάλυσης (H.D.)/δεν θα περιέχουν «βιομετρικά» δεδομένα μου, ότι (γ) είμαι ο ίδιος δημιουργός και δικαιούχος των δικαιωμάτων επί του υλικού (και φωτογραφίας και video), άλλως ότι έχω προηγουμένως λάβει κάθε απαιτούμενη για το σκοπό χρήσης του άδεια από τρίτους δικαιούχους, ρητά αποδεχόμενος ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Παραγωγός σε περίπτωση μη συνδρομής των ανωτέρω καθώς, θα ευθύνομαι αποκλειστικά ο ίδιος. Στο Στάδιο της Επιλογής, εφόσον παρευρίσκονται και συναινούν όλα τα μέλη του group δύνανται να προσκομίσουν φωτογραφικό υλικό και βίντεο στο οποίο να εμφανίζονται όλα τα μέλη ατομικά ή/και ως group. Σε περίπτωση αίτησης ανηλίκου, για να γίνει δεκτή η συνέχει της αίτησης στο Στάδιο Επιλογής, θα πρέπει να συναινούν εγγράφως οι γονείς του/ασκούντες τη γονική του μέριμνα. Σε περίπτωση αίτησης ανηλίκου, για να γίνει δεκτή η αίτηση στο Στάδιο Επιλογής, οι γονείς του/ασκούντες τη γονική του μέριμνα συγκατατίθενται ρητά στον παρόντα όρο.
 2. Αναγνωρίζω ότι η σύμφωνα με τους παρόντες όρους δήλωση συμμετοχής μου (solo/group) στο Στάδιο Επιλογής δεν συνεπάγεται την τυχόν επιλογή για συμμετοχή μου σε περαιτέρω στάδια/διαδικασίες επιλογής ή και για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα (ή οιαδήποτε σχετική δέσμευση της Παραγωγού), καθώς αποδέχομαι ότι η Παραγωγός (απευθείας ή/και μέσω εκτελεστή παραγωγής που θα επιλέξει) αποφασίζει κατά την αποκλειστική και ελεύθερη διακριτική ευχέρεια και κρίση της. Στο πλαίσιο αυτό, οποιαδήποτε απόφαση της Παραγωγού σχετικά με την περαιτέρω συμμετοχή μου, ή μη, στις διαδικασίες casting/Στάδιο Επιλογής και στο Πρόγραμμα και τα περαιτέρω στάδια αυτού και στο Πρόγραμμα είναι οριστική και δεν πρόκειται να την αμφισβητήσω για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης προβαίνω στη δήλωση συμμετοχής με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ καμία αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Παραγωγού και αναγνωρίζω ότι δεν συνάπτεται οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή άλλης συνεργασίας με την Παραγωγό, λόγω ή εξ αφορμής της παρούσας ούτε γεννάται οιαδήποτε υποχρέωση της Παραγωγού, ιδίως ως προς την ενδεχόμενη επιλογή μου ως «Διαγωνιζομένου», σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο 13 του παρόντος.
 3. Η Παραγωγός καθορίζει κατά την κρίση και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο το σύστημα θα είναι διαθέσιμο για τη μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου υποβολή δήλωσης συμμετοχής. Σε περίπτωση που εντοπιστούν από την Παραγωγό τυχόν περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου, δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.
 4. Δηλώνω ότι α) δεν είμαι υπάλληλος ή/και δεν έχω οποιαδήποτε σχέση συνεργασίας με την Παραγωγό ή/και συνδεδεμένων της Παραγωγού εταιρειών και β) δεν είμαι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τρίτου βαθμού με υπάλληλο ή εν γένει συνεργάτη της Παραγωγού (ή/και του τυχόν εκτελεστή παραγωγής).
 5. Γνωρίζω το περιεχόμενο, ύφος και φιλοσοφία του Προγράμματος, σύντομη περιγραφή του οποίου παρατίθεται κατωτέρω στον όρο 14, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο την προσωπικότητά μου, γνωρίζω δε το ως άνω Format στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι αν επιλεγώ ως «Διαγωνιζόμενος», από τώρα ρητά συναινώ με τους κανόνες του μουσικού διαγωνισμού «X-FACTOR» από το Στάδιο Επιλογής, σε όλα τα επόμενα στάδια αξιολόγησης ή/και ολοκλήρωσης της συμμετοχής μου ή/και έως την απόδοση επάθλου στον νικητή, σύμφωνα πάντοτε με τις εκάστοτε αποφάσεις της Παραγωγού.
 6. Προβαίνω στην παρούσα δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τους παρόντες όρους, έχοντας πλήρη συνείδηση σχετικά με τις πληροφορίες και το υλικό που παρέχω (solo/group). Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δήλωση συμμετοχής μου, είναι αληθή και ακριβή (άλλως μπορεί να ακυρωθεί η δήλωση ή/και η συμμετοχή μου οποτεδήποτε) και παρέχονται με δική μου ευθύνη, δηλώνω δε περαιτέρω ότι γνωρίζω ότι δεν απαιτείται και δεν υποχρεούμαι να παρέχω πληροφορίες που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων ευαίσθητου χαρακτήρα και εφόσον τυχόν αποκαλύψω οιοδήποτε ως άνω δεδομένο θα γίνει οικειοθελώς με τη ρητή συγκατάθεσή μου. Δεσμεύομαι να μην εκφράζομαι με τρόπο προσβλητικό για οποιονδήποτε/οτιδήποτε ή κατά τρόπο που αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Το υλικό που τυχόν παρέχω (συμπεριλαμβανομένης της παρεχόμενης φωτογραφίας και video) είναι δικό μου, έχω τα δικαιώματα χρήσης του, δεν έχει έρθει στην κατοχή μου κατά τρόπο παράνομο, δεν έχει περιεχόμενο που αντίκειται στο νόμο και στα χρηστά ήθη και δεν προσβάλλω ή θίγω με τη χρήση του οποιοδήποτε τυχόν δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης τρίτου. Κάθε πληροφορία και υλικό που παρέχω στο πλαίσιο της παρούσας γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών παραγωγής του Προγράμματος, της παρούσας και της τυχόν επιλογής μου για συμμετοχή στις διαδικασίες casting, στα εκάστοτε στάδια και τυχόν στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που παρέχω ψευδή ή αντίθετα στα ανωτέρω, στοιχεία, πληροφορίες ή υλικό, η δήλωση συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής αυτομάτως θα ακυρωθεί, ακόμα και αναδρομικά εάν έχω τυχόν αποφασισθεί να συμμετέχω σε περαιτέρω διαδικασίες ή ακόμα και στο Πρόγραμμα, σε οποιοδήποτε στάδιο, επιφυλασσόμενου της Παραγωγού τυχόν δικαιωμάτων της σε τέτοια περίπτωση. Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου, η δήλωση συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής αυτομάτως θα ακυρωθεί εφόσον δεν αποδειχθεί στο Στάδιο Επιλογής η συγκατάθεση των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μου μέριμνα, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή μου σε οιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος.
 7. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας και των αναγκών του Προγράμματος (στο οποίο επιθυμώ να συμμετέχω) παραχωρώ στην Παραγωγό τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα να διαχειριστεί την παρούσα αίτηση/δήλωση συμμέτοχής μου σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής ή/και στο Πρόγραμμα (Judges auditions, Bootcamp, τα Chairs και τα Live Shows ή και στα τυχόν επιπρόσθετα), καθώς και τα δικαιώματα για τη συλλογή και περαιτέρω (απευθείας ή μέσω Εκτελούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό της Παραγωγού) επεξεργασία, χρήση και σύσταση αρχείου με τα προσωπικά μου δεδομένα (βάσει ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής μου κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), ιδίως στοιχεία/πληροφορίες και την εικόνα/φωνή μου (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφίας/βίντεο ή/και ζωντανή ερμηνεία), που παραχωρούνται (ή πρόκειται να παραχωρηθούν) για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο Στάδιο της Επιλογής και εν γένει στη διαδικασία επιλογής και της τυχόν επιλογής μου για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό ή μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.λπ.) που τυχόν θα ληφθεί για το σκοπό αυτό, προβαίνοντας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ως άνω δεδομένων/υλικού για όσο διάστημα απαιτηθεί, βάσει των αναγκών του Σταδίου Επιλογής και της εν γένει διαδικασίας επιλογής και της τυχόν περαιτέρω συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα και όλα τα στάδια αυτού, εφόσον επιλεγώ, και των σκοπών που αυτό εκάστοτε προορίζεται να εξυπηρετήσει. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, αντίρρησης, ανάκλησης της συγκατάθεσης τα οποία μπορώ να ασκήσω υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της Παραγωγού, στη διεύθυνση dpo@altergeomedia.com καθώς και προσωρινής δικαστικής προστασίας. Επίσης, γνωρίζω το δικαίωμά μου για την υποβολή παραπόνων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Σε περίπτωση αίτησης ανηλίκου, για να γίνει δεκτή η αίτηση στο «Στάδιο Επιλογής», οι γονείς του/ασκούντες τη γονική του μέριμνα συγκατατίθενται ρητά στον παρόντα όρο.
 8. Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον, έναντι κάθε τρίτου, για την παρούσα και κάθε στοιχείο, πληροφορία κ.λπ. σε σχέση με την παρούσα, το Πρόγραμμα και εν γένει για κάθε στοιχείο που τυχόν μου γνωστοποιηθεί/υποπέσει στην αντίληψή μου στο πλαίσιο της παρούσας και της τυχόν συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής ή/και τυχόν στο Πρόγραμμα και τα περαιτέρω στάδια αυτού δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών και εν γένει οπτικοακουστικού υλικού ή σε διαρροή τέτοιου τυχόν υλικού, ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο (συμπεριλαμβανομένων διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) σε σχέση με την παρούσα, το Στάδιο Επιλογής και τις σχετικές διαδικασίες, το Πρόγραμμα, την Παραγωγό κ.λπ.
 9. Αντιλαμβάνομαι και αποδέχομαι ότι (συμμετέχων solo καλλιτέχνης/εκπρόσωπος group) στην παρούσα: α) μη συμπλήρωση/υποβολή των «υποχρεωτικών» πεδίων/στοιχείων της «φόρμας» συνεπάγεται τη μη έγκυρη υποβολή της εν λόγω δήλωσης συμμετοχής, β) η υποβολή δήλωσης για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και τη συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων μου κατά τα ανωτέρω και γ) απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, εφόσον επιλεγώ ως «Διαγωνιζόμενος», συνιστά (i) η συνδρομή στο πρόσωπό μου προϋποθέσεων που θα τεθούν από την Παραγωγό αναφορικά με την ασφαλή διεξαγωγή των γυρισμάτων του talent show και τη συμμετοχή σε αυτό (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά covid-19 tests), καθώς και (ii) η εκ μέρους μου, προηγούμενη, ανεπιφύλακτη, έγγραφη υπογραφή της σχετικής «Σύμβασης Συμμετοχής» στο Πρόγραμμα σχετικά με τους όρους συμμετοχής σε αυτό, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Παραγωγό.
 10. Αναγνωρίζω ότι κάθε δήλωση συμμετοχής οφείλει να πληροί τους παρόντες όρους και τους κανόνες του Προγράμματος και του Format. Εφόσον μία δήλωση συμμετοχής πληροί τα ανωτέρω, στη συνέχεια αξιολογείται από την Παραγωγό κατά την ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια. Επομένως αν κάποιος κληθεί να συμμετέχει σε οιοδήποτε στάδιο επιλογής, δεν σημαίνει ότι θα επιλεγεί να συμμετέχει και στο Πρόγραμμα και στα επιμέρους στάδια που ορίζονται σ’ αυτό. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε και σε οποιοδήποτε στάδιο τυχόν διαπιστωθεί ότι υποψήφιος «Διαγωνιζόμενος» (solo/εκπρόσωπος group) σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και «Διαγωνιζόμενος» που έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Πρόγραμμα δεν πληροί τους όρους συμμετοχής και τους κανόνες του Προγράμματος, αυτός θα αποκλεισθεί από κάθε περαιτέρω διαδικασία ή/και από το Πρόγραμμα.
 11. Σύντομη περιγραφή του Προγράμματος.

Το X-Factor είναι το μεγαλύτερο talent show τραγουδιού σε ολόκληρο τον κόσμο. Στόχος είναι να βρει και να αναδείξει το νέο, μεγάλο, μουσικό ταλέντο της χώρας, με προοπτικές διεθνούς καριέρας. To Χ-Factor αποτελείται από τέσσερα στάδια κατά τον αρχικό προγραμματισμό (Judges Auditions, Bootcamp, Chairs & Live Shows), ενώ ενδέχεται να υπάρξουν και τυχόν επιπρόσθετα στάδια, γεγονός το οποίο θα αποφασίσει η Παραγωγός κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Παραγωγός μετά το Στάδιο Επιλογής και περαιτέρω οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε στάδιο δύναται να αποφασίσει τη μετατροπή μιας solo συμμετοχής σε συμμετοχή ως group ή και το αντίστροφο κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Στο πρώτο στάδιο, δηλαδή στα Judges Auditions, οι «Διαγωνιζόμενοι» θα κληθούν να εμφανιστούν ενώπιον 4 κριτών (επιλογής της Παραγωγού), θα συζητήσουν με τους κριτές και θα αξιολογηθεί η προσπάθειά τους. Η ως άνω διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει βάσει του τραγουδιού/ών που θα ερμηνεύσουν οι υποψήφιοι (solo/group).

Στο δεύτερο στάδιο, το Bootcamp, όσοι «Διαγωνιζόμενοι» κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση από την Αudition, θα δώσουν ακόμη μια μάχη ενώπιον των κριτών για να κρατήσουν τη θέση τους μέσα στο διαγωνισμό.

Στο τρίτο στάδιο τα Chair challenges όσοι «Διαγωνιζόμενοι» περάσουν και το στάδιο του Bootcamp θα εμφανιστούν ενώπιον των κριτών και θα χωριστούν σε 4 κατηγορίες (οι οποίες θα αποφασιστούν από την Παραγωγό) και σε κάθε κατηγορία θα ορισθεί ως «μέντορας» ένας από τους 4 κριτές. Κατά το στάδιο αυτό οι «Διαγωνιζόμενοι» θα εμφανίζονται ανά κατηγορία ενώπιον των 4 κριτών και εκείνοι θα αποφασίζουν ποιοι θα συνεχίσουν στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού.

Στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, τα «Live Shows», θα μείνουν όσοι «Διαγωνιζόμενοι» έχουν περάσουν επιτυχημένα από το Bootcamp. Μέσα από τα Live Shows (ο αριθμός των οποίων θα καθοριστεί από την Παραγωγό), θα αναδειχτεί ο νικητής o οποίος θα καθοριστεί από το κοινό κατά τη διάρκεια του τελευταίου «Live Show». Ο νικητής του X -Factor θα κερδίσει και το μεγάλο έπαθλο, όπως αυτό θα καθοριστεί από την Παραγωγό του Προγράμματος και θα γνωστοποιηθεί στους Διαγωνιζόμενους.

 1. 14. Σε καμία περίπτωση η Παραγωγός δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, σωματικής ή μη, άμεσης ή έμμεσης, που τυχόν σχετίζεται ιδίως με την παρούσα ιστοσελίδα και τη χρήση της, τη συμμετοχή σε οιοδήποτε στάδιο επιλογής ή/και στο Πρόγραμμα, τα προσωπικά δεδομένα, το περιεχόμενο που δημιουργείται από κάθε χρήστη ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που υποβάλλει, κοινοποιεί ή ανεβάζει, επικοινωνεί, οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιαδήποτε ζημία, παράλειψη ή τεχνικά προβλήματα. Η Παραγωγός ουδεμία ευθύνη φέρει για τη διασπορά στοιχείων ή άλλου υλικού, από τους χρήστες του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Σε περίπτωση συμμετοχής ανήλικου στο Στάδιο Επιλογής και στα επιμέρους στάδια του Προγράμματος (εφόσον επιλεγώ) γίνεται με ευθύνη των γονέων μου/ασκούντων τη γονική μου μέριμνα και δική μου. Οι δύο γονείς μου (ή ο ένας κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του άλλου) θα είναι παρόντες στη διαδικασία των γυρισμάτων και θα μεριμνούν για την ασφάλεια και εποπτεία μου.
 2. 15. Όλοι οι όροι της παρούσας και τυχόν πρόσθετοι όροι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και σε περίπτωση διαφοράς αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΙΜΑΙ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ: ΝΑΙ □               ΟΧΙ □

Σε περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου:

ΕΙΜΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ: ΝΑΙ □             ΟΧΙ

ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΜΟΥ/ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ: ΝΑΙ □                ΟΧΙ