Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1EKYEN, «ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ YEN»

 1. Εισαγωγή

1.1. Το1ekyen “Ένα Εκατομμύριο YEN” (εφεξής « η εφαρμογή 1ekyen») είναι μια εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, που διατίθεται από τα ηλεκτρονικά καταστήματα της Apple (App Store) και της Google  (PlayStore).Το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας επί της εφαρμογής ανήκει κατ’ αποκλειστικότητα στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800745939 και ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ).

1.2.Η χρήση της εφαρμογής 1ekyen, ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης της εφαρμογής 1ekyen (όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν τροποποιήσεων αυτών. Εφεξής οι όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής 1ekyen, ως εκάστοτε ισχύουν, θα καλούνται οι «Όροι») εκ μέρους του χρήστη χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση ή διαδικασία. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση της εφαρμογής1ekyen και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην προβεί σε χρήση της εφαρμογής 1ekyen και να εγκαταλείψει την εφαρμογή. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, το περιεχόμενο των Όρων για ενδεχόμενες αλλαγές.

1.3. Οι παρόντες όροι θα είναι διαρκώς αναρτημένοι και θα ενημερώνονται στον διαδικτυακό τόπο https://www.megatv.com/enaekatommirioyen/terms-conditions.Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση και για οποιοδήποτε λόγο τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης ή/και να διακόπτει την πρόσβαση στην εφαρμογή 1ekyen  προσωρινά ή οριστικά χωρίς πρότερη προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν θα υπέχει οιαδήποτε ευθύνη ή/και υποχρέωση προς αποζημίωση έναντι οιουδήποτε χρήστη της εφαρμογής ή τρίτο.

1.4.Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

 1. Πληροφορίες – Εγγραφή Χρήστη

2.1.Το 1ekyen είναι ένα διαδραστικό παιχνίδι. Για την συμμετοχή σε αυτό, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση του ομώνυμου τηλεπαιχνιδιού το οποίο προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega. Μέσα  από τη ροή του επεισοδίου, ο χρήστης πληροφορείται, την ίδια στιγμή που προβάλλεται το επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού στην τηλεόραση, τις ερωτήσεις του παιχνιδιού. Αμέσως μετά την εκφώνηση της κάθε ερώτησης στην τηλεόραση, ο χρήστης έχει 5 δευτερόλεπτα για να επιλέξει τη σωστή απάντηση όπως αυτή αναγράφεται στην οθόνη του κινητού του μέσω της εφαρμογής.  Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται από την έναρξη έως τη λήξη του επεισοδίου. Οι χρήστες της εφαρμογής 1ekyenσυγκεντρώνουν συγκεκριμένο αριθμό  πόντων  για την κάθε σωστή ερώτηση. Οι νικητές της ημέρας προκύπτουν από το σύνολο των σωστών απαντήσεων σε κάθε γύρο, σε συνδυασμό  με την ταχύτητα με την οποία επέλεξαν την σωστή  απάντηση. Όλοι οι παίκτες συγκεντρώνουν πόντους, καθώς είναι ενεργοί  στο περιβάλλον της εφαρμογής 1ekyen. Το παιχνίδι ολοκληρώνεται με τη λήξη του κάθε τηλεοπτικού επεισοδίου. Οι νικητές λαμβάνουν ειδοποίηση ηλεκτρονικά.
2.2.Με την χρήση της εφαρμογής 1ekyen παρέχονται στους χρήστες οι ακόλουθες δυνατότητες:

(α) να λάβουν μέρος εξ αποστάσεως και μέσω της χρήσης της εφαρμογής 1ekyen σε ένα τηλεπαιχνίδι με τίτλο «1ekyen» σε ημέρα και ώρα που θα γνωστοποιείται στον χρήστη μέσω της εφαρμογής 1ekyen,

(β) να κερδίσουν έπαθλα με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού και το σκορ που έχουν συγκεντρώσει δια της εξ αποστάσεως συμμετοχής τους στο τηλεπαιχνίδι, το οποίο (σκορ),θα υπολογίζεται βάση αλγορίθμου,ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του την ορθότητα των απαντήσεων και τον χρόνο απόκρισης μέσω της χρήσης της εφαρμογής 1ekyen,

(γ) να προσκαλούν άλλους χρήστες (μέσω δυνατότητας sharing με φίλους τους που εμπεριέχονται στο contact list των χρηστών ή με email) να κατεβάσουν την εφαρμογή1ekyen,

(δ) να λαμβάνουν υπενθυμίσεις πριν την εκκίνηση του παιχνιδιού (με Notification μέσω της εφαρμογής 1ekyen).

2.3. Για τη συμμετοχή στην εφαρμογή 1ekyen απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης (nickname&email) που αποκτώνται με την εγγραφή σε αυτό. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο. ο χρήστης οφείλει να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη (Register/login/συμπλήρωση ενεργού email και nickname). Ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Κατά την εγγραφή εφαρμογής 1ekyen, ο χρήστης ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος τους προσωπικούς του κωδικούς για την εφαρμογή 1ekyen, δηλαδή το προσωπικό του όνομα χρήσης (nickname), και τον ενεργό λογαριασμό emailβάσει των οδηγιών που παρέχονται στην εφαρμογή 1ekyen. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει αιτιωδώς από την πλημμελή τήρηση της διαδικασίας εισόδου και εξόδου από τον τηρούμενο λογαριασμό του χρήσης. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του ο χρήστης αποκτά αυτόματα δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής 1ekyen.

2.4. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι  υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία του χρήστη από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού στο 1ekyen, η διαγραφή του χρήστη είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην φόρμα επικοινωνίας της εφαρμογής 1ekyen ή με αποστολή email.

2.5. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις, που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δηλώνει ότι θεωρεί τα στοιχεία των χρηστών εμπιστευτικά και δεν τα γνωστοποιεί σε τρίτους για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

2.6. Λαμβάνοντας μέρος στο παιχνίδι οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν έπαθλα, εφόσον προκριθούν σύμφωνα με το σκορ τους και με την επιφύλαξη απαρέγκλιτης τήρησης των παρόντων όρων και προϋποθέσεως χρήσης της εφαρμογής 1ekyen. Ως προς τα τυχόν αποδιδόμενα έπαθλα ισχύει ο όρος 7 κάτωθι.

 1. Περιορισμός ευθύνης

3.1. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι, προστηθέντες, βοηθοί εκπλήρωσης και τα διευθυντικά στελέχη τους δεν φέρουν καμιά απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία(η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.), δαπάνες ή/και έξοδα που προέρχονται από ή συνδέονται:

(α)  με την χρήση της εφαρμογής 1ekyen και τη συμμετοχή μέσω αυτής στο ομώνυμο παιχνίδι1ekyen, ειδικώς δε για την τυχόν άμεση, έμμεση ή αποθετική, κατ’ αποτέλεσμα ή ειδική ζημία προερχόμενη από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής 1ekyen και των προσφερόμενων από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ εφαρμογών για τα λειτουργικά συστήματα AppleiOS και Android ή/και από οιαδήποτε αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση ή/μη της εφαρμογής, ή/και την τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από την εφαρμογή ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω  της εφαρμογής.

(β) για δυσλειτουργίες που μπορούν να προκύψουν στην υλικοτεχνική υποδομή του χρήστη (ενδεικτικά: το έξυπνο κινητό τηλέφωνο) από εσφαλμένη εγκατάσταση του προσφερόμενου λογισμικού, καθώς και δυσλειτουργίες που πιθανόν να οφείλονται κατά την χρήση της εφαρμογής. Διευκρινίζεται ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ουδεμία ευθύνη φέρει για την ασφάλεια, την ποιότητα, τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια δικτύων οποιωνδήποτε τρίτων παρόχων ή/και παντός άλλου τρίτου φορέα/Οργανισμού, τα οποία είναι απαραίτητα για την πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή 1ekyen.

(γ) για δυσφημιστική, προσβλητική ή παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών ή τρίτων έναντι του χρήστη, για τις εν γένει πράξεις άλλων χρηστών ή τρίτων ή/και για περιεχόμενο που τυχόν μεταδίδεται, φορτώνεται, κατεβαίνει, τοποθετείται ή τυχόν δημιουργείται από άλλους χρήστες ή τρίτους στην εφαρμογή 1ekyen και την εξ αυτού προσβολή οιουδήποτε δικαιώματος τρίτου, όπως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, δικαιώματος προσωπικότητας,  της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων κ.α.. Διευκρινίζεται, ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ παρέχει την ίδια την εφαρμογή καθώς και το περιεχόμενο της εφαρμογής 1ekyen και των δυνατοτήτων και υπηρεσιών αυτής (όπως, ενδεικτικά, πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, ηχογραφήσεις), “όπως ακριβώς έχουν” χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όλων των εγγυήσεων καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παράβασης. Στον βαθμό δε που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία αποκλείεται κάθε δήλωση, εγγύηση, προϋπόθεση ή/και κάθε άλλος όρος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σιωπηρών εγγυήσεων, που δεν διατυπώνεται ρητώς στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

(δ) την πραγματική και νομική κατάσταση του τυχόν μη χρηματικού επάθλου,  που τυχόν κερδίσει ο χρήσης, εφόσον αναδειχθεί ως νικητής επάθλου κατά τους παρόντες όρους,

(ε) για τυχόν παράβαση των παρόντων Όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, διακοπή ψηφιακών επικοινωνιών εξ υπαιτιότητος τρίτων κλπ.

3.2.  Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό σε έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέτες, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ. Παρότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξασφαλίσει την ασφάλεια του περιεχομένου, ο χρήσης αναγνωρίζει ρητά ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν δύναται να ελέγχει την ασφάλεια του περιεχομένου που διαβιβάζεται από ή μέσω  ενσύρματων ή/και ασύρματων δικτύων επικοινωνιών και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ απεκδύεται από κάθε ευθύνη, παντός είδους, για την μεταφορά ή παραλαβή παράνομου περιεχόμενου κάθε φύσης.

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

4.1.Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ είναι απόλυτη και αποκλειστική δικαιούχος του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί  της εφαρμογής (π.χ. σχεδίων, designs, γραφικών και εν γένει σχεδιασμού ιστοσελίδας, web designs, εικαστικών έργων, έργων εφαρμοσμένων τεχνών, κειμένων, εικονογραφήσεων, εικόνων, illustrations, logos, κινουμένων σχεδίων και γραφικών, προγράμματος Η/Υ συμπεριλαμβανομένου κάθε προπαρασκευαστικού υλικού του σχεδιασμού του, πηγαίου κώδικα, look and feel, βάσεων δεδομένων κλπ.) ή/και επί παντός τυχόν δικαιώματος που αποτελεί αντικείμενο προστασίας από το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (όπως π.χ. εμπορικού σήματος, διακριτικού γνωρίσματος, domain name κλπ.)

4.2.  Απαγορεύεται ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντιγραφή/αναπαραγωγή και δημόσια παρουσίαση του περιεχομένου της εφαρμογής 1ekyen και εν γένει η παρουσίαση σε κάθε χώρο και για κάθε χρήση που δεν συμφωνείται στην παρούσα, η αναπαραγωγή/διανομή μέσω διαδικτύου του περιεχομένου της εφαρμογής (π.χ. οθονών αυτής κ.α.), ή/και των «κλειδιών αποκωδικοποίησης» εφόσον υπάρχουν, καθώς και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση ή παραχώρηση της εφαρμογής , ή /και του οπτικοακουστικού περιεχομένου της σε τρίτους και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση αυτής με ή χωρίς αντάλλαγμα σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβασης στο περιεχόμενο της  εφαρμογής καθώς και η προσωρινή ή συστηματική εμπορική εκμετάλλευση  αυτής. Σε περίπτωση παράβασης της εν λόγω υποχρέωσης του χρήστη, η οποία συμφωνείται ως ουσιώδους σημασίας για την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καταγγείλει την παρούσα και να διακόψει οποτεδήποτε, αζημίως για την ίδια, την πρόσβαση του χρήστη στην εφαρμογή και να αξιώσει περαιτέρω την αποκατάσταση  κάθε ζημίας της και της ηθικής της βλάβης σε βάρος του χρήστη.

4.3.Το περιεχόμενο, τα ονόματα, οι εικόνες, τα κείμενα, τα λογότυπα, τα σήματα, οι ήχοι και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα, που ενσωματώνονται στην εφαρμογή 1ekyen, προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις περί βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ή/και τρίτους νόμιμους δικαιούχους αυτών. Η εμφάνισή τους στην εφαρμογή 1ekyen δεν συνιστά σε καμία περίπτωση εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, στον χρήστη ή σε τρίτους. Απαγορεύεται δε ρητά η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση, αλλοίωση, αφαίρεση ή  κάλυψη του οπτικοακουστικού περιεχομένου, των γραφικών, λογοτύπων, εικόνων ή κειμένων που εμφανίζονται κατά τη μετάδοση των προγραμμάτων.

4.4.Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στο ψηφιακό περιεχόμενο της εφαρμογής και σε όλες τις συναρτώμενες με την  εφαρμογή διαθέσιμες δυνατότητες και λειτουργίες αυτής αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική) του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω της εφαρμογής 1ekyenπροστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται ή έχει κατά καιρούς εμφανισθεί στο 1ekyen, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιεί ή να αφαιρεί από το περιεχόμενο σήματα, εμβλήματα, παραστάσεις ή άλλη οπτική ή ακουστική δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 1. Δηλώσεις/Ευθύνη Χρήστη

5.1. Δια της αποδοχής των παρόντων Όρων και της εγγραφής του στην εφαρμογή 1ekyen, ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται:

(α) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ότι δεν τελεί ο ίδιος ή/και οιοσδήποτε συγγενής του έως β’ βαθμού  ή/και τυχόν ο/η σύζυγός του σε σχέση πρόστησης με την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ή/και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες,

(β) ότι έχει διαβάσει και αντιληφθεί το περιεχόμενο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, επιθυμεί δε να εγγραφεί στην εφαρμογή 1ekyen και να λάβει μέρος στο ομώνυμο παιχνίδι, κατόπιν ώριμου σκέψεως και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου του περιεχομένου των παρόντων Όρων.

(β) ότι θα κάνει σύννομη και θεμιτή χρήση της εφαρμογής 1ekyen και θα απόσχει από οιαδήποτε ενέργεια που είναι αντίθετη στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Για την εφαρμογή των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο αποσαφηνίζεται, ότι κακή χρήση συνιστά, ενδεικτικά, η απόπειρα ιδιοποιήσεως του «Κωδικού Πρόσβασης» άλλου χρήστη, η  εμπορική χρήση της εφαρμογής, η διάπραξη αξιόποινων πράξεων, όπως η διακίνηση παράνομου, πειρατικού υλικού, η χρήση των προσωπικών δεδομένων, στοιχείων και κωδικών άλλου χρήστη, με ή χωρίς τη συναίνεση αυτού, η μη ενημέρωση της  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του χρήστη ή χρήσης των προσωπικών δεδομένων του παρά τη θέλησή του.

(γ) ότι συμμετέχει στην εφαρμογή 1ekyen και το ομώνυμο παιχνίδι με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο της εφαρμογής 1ekyen παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλόλητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό,

(δ) ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ως προς τις πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και γενικά όλο το περιεχόμενο που τυχόν αναρτά στην εφαρμογή είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά,.

(ε) ότι θα δημιουργήσει ένα και μόνο προφίλ χρήστη και θα απόσχει από οιαδήποτε ενέργεια δια της οποίας θα επιχειρήσει καταχρηστικά και αθέμιτα να επιτύχει δολίως την συγκέντρωση υψηλού σκορ ή/και την επίτευξη επάθλων μέσω παρεμβολής στο σύστημα της εφαρμογής,

(στ) ότι αποδέχεται τη διαδικασία διεξαγωγής του παιχνιδιού μέσω της εφαρμογής 1ekyen και δεν θα αμφισβητήσει, ούτε θα αντιταχθεί για οποιονδήποτε λόγο σε οιοδήποτε στοιχείο ή στάδιο της διεξαγωγής του παιχνιδιού καθώς και του τελικού αποτελέσματος αυτού, δηλώνει δε ότι αποδέχεται ως αξιόπιστες και έγκυρες και πέραν πάσης αμφισβητήσεως τις πληροφορίες που θα δοθούν  μέσω της εφαρμογής 1ekyen στο πλαίσιο διεξαγωγής του παιχνιδιού (ενδεικτικά π.χ. πληροφορίες για το score του καθώς και την εξέλιξη του παιχνιδιού, την κατάταξή του, την επιλογή, τη διατύπωση, τον τρόπο κατάστρωσης και σύνταξης,το βαθμό δυσκολίας και το περιεχόμενο των ερωτήσεων που θα του υποβληθούν καθώς και την επιλογή, τη διατύπωση, τον τρόπο κατάστρωσης και σύνταξης, το βαθμό δυσκολίας και το περιεχόμενο των πολλαπλών απαντήσεων που θα εμφανίζονται στην οθόνη, την επιλεγείσα από την εφαρμογή ως ορθή απάντηση στην υποβαλλόμενη ερώτηση, την καταμέτρηση του διαθέσιμου στο χρήση χρόνου απάντησης και την καταγραφή του πραγματικού χρόνου απάντησης του χρήστη, πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των υπόλοιπων χρηστών που βρίσκονται στο παιχνίδι κ.α.),

(ζ) ότι μέσω της εφαρμογής λαμβάνει μέρος σε ένα παιχνίδι, το οποίο περιλαμβάνει ρίσκο, τακτική και τύχη, οπότε αποδέχεται από τώρα ότι η πιθανότητα να προκριθεί ή/και να λάβει τυχόν έπαθλο εκ της συμμετοχής του προκύπτει από τον συνδυασμό αυτών αλλά και πλήθους άλλων παραγόντων καθώς και ότι είναι εξίσου πιθανό να μην προκριθεί ή/και να μην κερδίσει κανένα απολύτως έπαθλο,

5.2.Σε περίπτωση που κατά την κρίση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ, η συμμετοχή ενός χρήστη δεν ανταποκρίνεται στις αναφερόμενες ανωτέρω προδιαγραφές ή/και τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις ή η συμμετοχή αποτελεί, κατά την κρίση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την πρόσβαση του χρήστη από την εφαρμογή, να κλείσει τον λογαριασμό του χρήστη και γενικά να πράξει κάθε αναγκαία ενέργεια προκειμένου να αποκλεισθεί αυτός από την πρόσβαση στην εφαρμογή, σε περίπτωση δε που έχει αναδειχθεί ως νικητής επάθλου, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ θα δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο από κάθε έπαθλο και να αναζητήσει περαιτέρω για κάθε θετική και αποθετική της ζημία.

 1. Διαθεσιμότητα

6.1.Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα της εφαρμογής 1ekyen. Οι χρήστες παρ’ όλα αυτά αποδέχονται ότι η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό χρηστών που προσπαθούν ταυτόχρονα να κάνουν χρήση της εφαρμογής1ekyenή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στην εφαρμογή  1ekyen, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών από υπαιτιότητα τρίτων. Σε κάθε περίπτωση η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ διατηρεί το δικαίωμα  καθ’ οιονδήποτε χρόνο να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος της εφαρμογής1ekyenγια λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

6.2. Αν και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της εφαρμογής1ekyenαπό κακόβουλο λογισμικό (πχ ιών, malware, rootkits κλπ), δεν  εγγυάται ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από κακόβουλο λογισμικό. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, malware scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της εφαρμογής 1ekyenή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου στο έξυπνο κινητό τηλέφωνο του, στην ταμπλέτα του ή σε άλλη συσκευή του.

 1. 7. Έπαθλα – Παραλαβή Επάθλων

7.1. Ο χρήστης αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι η χρήση της εφαρμογής1ekyen και η συμμετοχή στο παιχνίδι δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι θα κερδίσει κάποιο έπαθλο (αλλά μόνο ότι ενδέχεται να κερδίσει), σε κάθε περίπτωση ουδόλως θα λάβει οποιοδήποτε έπαθλο, εκτός εάν το κερδίσει κατά τους παρόντες όρους, ρητά δε δηλώνεται ότι δεν γεννάται υπέρ του απαίτηση για άλλο αντίτιμο κλπ. για οποιοδήποτε λόγο σε σχέση με την παρούσα. Διευκρινίζεται ότι η Google ή/και η Apple δεν έχουν καμία σχέση με τη θέσπιση ή την παράδοση επάθλου και δεν φέρουν καμία ευθύνη από τα ανωτέρω.

7.2.Τα έπαθλα για την ανάδειξη των νικητών στο παιχνίδι ποικίλουν και διαφέρουν ανάλογα με την ημερομηνία διεξαγωγής του παιχνιδιού. ο αναδειχθείς ως νικητής θα ενημερώνεται από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ως προς τον χρόνο και τρόπο καταβολής τους. Σε περίπτωση που η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια επιλέξει να διαθέσει μη χρηματικό έπαθλο, ήτοι δώρο, θα ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή. H  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δε φέρει καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση παράδοσης του επάθλου, η δε υλική παράδοση του  επάθλου στο νικητή θα γίνει με δική του επιμέλεια και μετάβαση στον τόπο παράδοσης που θα του υποδειχθεί από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ.

(β) η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν συνδέεται με σχέση πρόστησης  με τους κατασκευαστές ή εν γένει προμηθευτές των επάθλων που παρέχονται μέσω της εφαρμογής. Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι το έπαθλο παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π., έναντι της  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ, ο δε  χρήστης αποδέχεται ότι ουδεμία ευθύνη βαρύνει την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ αναφορικά με οιοδήποτε ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του επάθλου. Περαιτέρω, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το έπαθλο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης επάθλου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι παρόντες όροι χρήσης. Επιπλέον, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δε φέρει ευθύνη σε περίπτωση τυχόν καθυστέρησης παράδοσης ή ακύρωσης του επάθλου.

(γ) η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους ανακοίνωση και επικοινωνία που συνοδεύει τις ως άνω παρεχόμενες μέσω της εφαρμογής υπηρεσίες ή/και προϊόντα (ενδεικτικά αναφορές ως προς την απουσία ελαττωμάτων ή/και τη συνδρομή ιδιοτήτων  αυτών) καθώς και για τυχόν  αναληθή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν στις υπηρεσίες ή/και στα προϊόντα  τρίτων (προμηθευτών/κατασκευαστών ) τα οποία  προσφέρονται μέσω της εφαρμογής 1ekyen. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους τρίτους προμηθευτές/κατασκευαστές, οι οποίοι και αποκλειστικά καθορίζουν το περιεχόμενο των ως άνω παρουσιάσεων – αναφορών. Η πλήρης και προσήκουσα παρουσίαση των ως άνω υπηρεσιών ή/και αγαθών μέσω της εφαρμογής εκ μέρους της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ τελεί υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ανυπαίτια  ή λόγω διακοπών  λειτουργίας της εφαρμογής, είτε λόγω ανωτέρας βίας ή από υπαιτιότητα τρίτων.

(δ) η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει, ούτε και φέρει σχετική ευθύνη για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και εμπορευμάτων τρίτων που παρουσιάζονται μέσω της εφαρμογής ως δυνητικά έπαθλα, αλλά εγγυάται για την έγκαιρη ενημέρωση των  χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

7.3. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ θα ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) τον χρήστη που θα αναδειχθεί ως νικητής επάθλου (χρηματικού ή μη) μέσω της εφαρμογής 1ekyen, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει, ώστε να του αποδοθεί το έπαθλο. Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάδειξή του, θα σταλεί email από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου prizes@1ekyen.gr στο email το οποίο έχει δηλώσει ως προσωπικό του email στην εφαρμογή, προκειμένου να τον ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του εκάστοτε επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητούνται από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) για την δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση του σχετικού επάθλου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του, δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, αυτός χάνει το σχετικό έπαθλο. Ο νικητής, θα πρέπει εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, να αποστείλει απαντητικό email, με τα εξής δικαιολογητικά: Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του και σε περίπτωση που έχει κερδίσει χρηματικό έπαθλο, να γνωστοποιήσει τοIBAN του τραπεζικού του λογαριασμού, καθώς και την ημεδαπή τράπεζα που τηρεί τον λογαριασμό του, ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό εντός εξήντα εργάσιμων (60) ημερών από την στιγμή που η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ θα παραλάβει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 2961/2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3), σε έπαθλα άνω των 1000€ επιβάλλεται φόρος 20% επι του επάθλου, ο οποίος βαρύνει τον νικητή.

Κάθε επικοινωνία που αφορά στην απόδοση του εκάστοτε επάθλου, γίνεται αποκλειστικά μέσω email στο prizes@1ekyen.gr ή εναλλακτικά μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 211 187 8095, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

7.4.Οι νικητές (αρχικός ή/και επιλαχόντες), σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της καταβολής χρηματικού επάθλου ή/και παράδοσης και παραλαβής  μη χρηματικού επάθλου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

– σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγγραφή  έγινε από πρόσωπο, το οποίο δεν είχε συμπληρώσει τα 18 έτη ή/και σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος ή/και σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές

– σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της εφαρμογής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο δεν υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής και αποδοχής επάθλου.

7.5. Κατά την παραλαβή του επάθλου , ο νικητής θα πρέπει να επιδείξει αστυνομική ταυτότητα προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία καθώς και το ενήλικο της ηλικίας του. Ο νικητής ευθύνεται αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ίδιος για  την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης του  επάθλου του.

7.6. Η  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης  επάθλου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

7.7.Με την εγγραφή στην εφαρμογή έκαστος  χρήστης παραχωρεί αποκλειστικά για τους σκοπούς του παιχνιδιού στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ  , χωρίς καμία επιβάρυνση της τελευταίας μη αποκλειστική άδεια χρήσης του ονόματος, της εικόνας του και κάθε άλλου αναγκαίου στοιχείου συνδεόμενου με την προσωπικότητα και ταυτότητα αυτού προς το σκοπό της χρήσης των στοιχείων αυτών στο πλαίσιο διαφημιστικών, προωθητικών ενεργειών της εφαρμογής ή/και του παιχνιδιού. Ενδεικτικά,  η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ  , διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιοποιεί την εικόνα των συμμετεχόντων/ και το όνομά τους, μέσω φωτογραφικού υλικού και υλικού βιντεοσκόπησης σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση, περιοδικά, Internet, socialmedia όπως Facebook, LinkedIn, NewsApp κτλ.) και σε κάθε άλλο μέσο που θα επιλέξει η στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, στο πλαίσιο προώθησης, διαφημιστικής εκμετάλλευσης της εφαρμογής ή/και του παιχνιδιού και κάθε σχετικού με την παρουσίαση  αυτών γεγονότος, όπως της αξιοποίησης ως αρχειακό υλικό για την προβολή του σε εκδηλώσεις και παρεμφερείς δραστηριότητες της  ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ κ.λ.π. Κάθε χρήστης της εφαρμογής, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και της εφαρμογής 1ekyen ή της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ ρητά συμφωνείται ότι ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ΑΛΤΕΡΕΓΚΟΜ.Μ.Ε. Α.Ε. (εφεξής η “Εταιρεία”), ενεργώντας ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής 1ekyen. Στην παρούσα πολιτική, οι λέξεις «εμείς» ή «εμάς» αναφέρονται στην Εταιρεία. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τίθενται από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν.4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29,08,2019) Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου2016 και άλλες διατάξεις], η παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, περιγράφει το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής (“Προσωπικά Δεδομένα”), τις σχετικές μας υποχρεώσεις και εξηγεί τα δικαιώματα των χρηστών της εφαρμογής σε ότι αφορά την επεξεργασία των δεδομένων τους.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας, με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

ΑΛΤΕΡΕΓΚΟΜ.Μ.Ε. Α.Ε.

Έδρα: Συγγρού 340, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 73

Τηλέφωνο: 210 754 7000

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) : dpo@alteregomedia.org

 1. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Ο παρακάτω πίνακας εκθέτει τους σκοπούς επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω της εφαρμογής, τις κατηγορίες των δεδομένων αυτών, καθώς επίσης και τη νομική βάση της επεξεργασίας τους:

Σύντομη περιγραφή της επεξεργασίας Προσωπικά Δεδομένα Σκοπός επεξεργασίας των Δεδομένων Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων
Δημιουργία Λογαριασμού στο 1ekyen Nickname (προσωπικό όνομα χρήστη), E-mail Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία, προκειμένου να δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας και να είναι δυνατή η εκ μέρους σας χρήση της εφαρμογής καθώς και η επικοινωνία μας μαζί σας σε περίπτωση που έχετε κερδίσει ένα έπαθλο Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας και την  εκτέλεση σύμβασης.
Επικοινωνία με την εταιρεία με πρωτοβουλία του Χρήστη Ονοματεπώνυμο, Email, Και τυχόν άλλα στοιχεία που μπορεί να εμπεριέχονται στο αίτημα σας η επεξεργασία, ο χειρισμός και η εξυπηρέτηση του αιτήματός σας Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας, στην προκειμένη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε και να βελτιώνουμε την επικοινωνία της Εταιρείας με τους χρήστες.
Κατά την χρήση της εφαρμογής συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες σχετικά με την σύνδεση Και τη δραστηριότητά σας Διεύθυνση IP και  άλλες αποπροσωποποιημένες πληροφορίες σύνδεσης όπως:

Πληροφορίες Συσκευής.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή σας κάθε φορά που συνδέεστε με την Εφαρμογή από κινητό τηλέφωνο, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις κάτωθι πληροφορίες: το μοντέλο συσκευής, το λειτουργικό σύστημα και την έκδοση αυτού, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής σας (Device Identifier), το δίκτυο, την χώρα στην οποία βρίσκεστε και την χρησιμοποιούμενη γλώσσα της συσκευής, το μέγεθος της οθόνης σας και την ανάλυσή της, την «ζωή» της μπαταρίας σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, την ώρα σύνδεσης και τη διάρκεια παραμονής σας στην Εφαρμογή, τις σελίδες της εφαρμογής στις οποίες περιηγηθήκατε, τις ενέργειες και εν γένει την δραστηριότητά σας κατά τη χρήση της Εφαρμογής και της συμμετοχής σας στο Παιχνίδι, την διασύνδεση και διάδρασή σας με άλλους παίκτες, το περιεχόμενο των μηνυμάτων ή άλλου περιεχομένου που υποβάλλετε στην Εφαρμογή

 

Βελτιστοποίηση και ασφάλεια χρήσης εφαρμογής Τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης καθώς στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας. Στην προκείμενη Περίπτωση για να εξασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία, την ασφάλεια και τη βέλτιστη λειτουργία της εφαρμογής.

 

Πρόσβαση στις επαφές σας Εφόσον επιτραπεί ρητώς από εσάς, αποκτούμε πρόσβαση στις επαφές της συσκευής σας αποκλειστικά και μόνο για την παροχή της τεχνικής δυνατότητας διάδρασής σας με τους επιλεγμένους από εσάς χρήστες socialmedia ή άλλων εφαρμογών επικοινωνίας αποκλειστικά και μόνο για την παροχή της τεχνικής δυνατότητας διάδρασής σας με τους επιλεγμένους από εσάς χρήστες socialmedia ή άλλων εφαρμογών επικοινωνίας Η συναίνεσή σας
Παραλαβή Επάθλου Η εταιρεία Lexitel συλλέγει κατ’ ανάθεση απο τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στοιχεία προς το σκοπό ενημέρωσης και χορήγησης των προβλεπόμενων επάθλων στους νικητές.

Η εταιρεία Lexitel συλλέγειτο ονοματεπώνυμο και το δηλωθέν email του εκάστοτε χρήστη/νικητή καθώς και τα στοιχεία Αριθμού Δελτίου Ταυτότητάς και αντίγραφο αυτής, προκειμένου να ταυτοποιήσουμε το πρόσωπό των χρηστών/νικητών σε περίπτωση που έχετε κερδίσει κάποιο έπαθλο. Ομοίως, η εταιρεία Lexitel συλλέγει Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 105 αναφορικά με την αποδοχή του επάθλου και την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους των χρηστών/νικητών.

 Η ταυτοποίησή σας για την παραλαβή του επάθλου Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την παροχή της υπηρεσίας και την  εκτέλεση σύμβασης.

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και από χρήστες της εφαρμογής, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίον υποβλήθηκαν όπως αναφέρεται στο εκάστοτε σημείο συλλογής.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η Εφαρμογή προσφέρει τη δυνατότητα διάδρασής σας με άλλους χρήστες (Social Sharing Features) στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή άλλους παρόχους επικοινωνιών. Η χρήση αυτής της δυνατότητας σας επιτρέπει να μοιραστείτε πληροφορίες με τους φίλους σας ή το κοινό, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε ενεργοποιήσει τις σχετικές ρυθμίσεις στο πλαίσιο χρήσης εκ μέρους σας του αντίστοιχου μέσου κοινωνικής δικτύωσης ή παρόχου επικοινωνιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και το εύρος συλλογής και επεξεργασίας  των δεδομένων σας σε σχέση με την ανωτέρω χρήση, παρακαλούμε επισκεφτείτε τις πολιτικές προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης/παρόχων επικοινωνίας που παρέχουν αυτές τις δυνατότητες χρήσης.

 1. Γνωστοποίηση σε τρίτους

Η Εταιρεία ή / και ο Όμιλος δύνανται να γνωστοποιούν τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα:

-Σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης και υποστήριξης ιστότοπων& εφαρμογών, εφόσον αυτό απαιτείται για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

– Σε εξωτερικούς συνεργάτες που μας παρέχουν λογιστικές, φορολογικές ή νομικές υπηρεσίες

– Σε συνεργαζόμενους τρίτους παρόχους επάθλων, εφόσον τούτο είναι απαραίτητο για την παραλαβή και χρήση του επάθλου από εσάς.

– Σε εταιρείες που μας προσφέρουν υπηρεσίες Analytics.

– Σε Δημόσιες Αρχές, εφόσον τούτο ζητηθεί από τις τελευταίας στο πλαίσιο οποιασδήποτε έρευνας, εξέτασης ή άλλης νόμιμης διαδικασίας

-Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση της εφαρμογής ή μέρους αυτής και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρία θα ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες της, τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στις σελίδες της ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό τους, προτού οι πληροφορίες αυτές μεταβιβασθούν και υπαχθούν σε διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

3.1.  Διαβίβαση Δεδομένων Εκτός Ε.Ε.

Η Εταιρεία δε διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου του παρόντος όρου 3.1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής της Εταιρείας ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, εδρεύει εκτός χώρας του Ε.Ο.Χ., η σχετική διαβίβαση γίνεται με τήρηση όλων των οικείων κανόνων του ΓΚΠΔ και με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων σας, όπως την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Ασφάλεια

Η Εταιρεία συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.

Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές της Εταιρείας που δεσμεύονται έναντι της Εταιρείας με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και αποδεκτές μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η ασφάλεια στην επεξεργασία των δεδομένων σας επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και με τις ακόλουθες μεθόδους:

α) Αναγνώριση Χρήστη- Κωδικοί

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο 1ekyenπαρέχουν στην ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ προσωπικά δεδομένα τα οποία η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ εγγυάται ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή της υπηρεσίας της Εφαρμογής1ekyen.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Μετά τη διάθεση των προσωπικών στοιχείων και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο 1ekyen ο χρήστης κατέχει δύο προσωπικούς κωδικούς (Προσωπικοί Κωδικοί Πρόσβασης) για την αναγνώρισή του: το Όνομα Πρόσβασης (Username) και έναν ενεργό λογαριασμό email. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο «8. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης».

β) Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών Δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128 bit.

γ) Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)

Η πρόσβαση στα συστήματα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ (servers) ελέγχεται από τείχος προστασίας (firewall), το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/επισκέπτες.

δ) Κρυπτογράφηση

Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσης του χρήστη (on-line session) με την εφαρμογή 1ekyen, όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά του στοιχεία κρυπτογραφούνται με βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι  ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα  την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Κάθε φορά που συνδέεται ο χρήστης με το 1ekyen, όλη η επικοινωνία  μεταξύ του  υπολογιστή του χρήστη και των συστημάτων του 1ekyenκρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού μήκους 128 bits. Δηλαδή, κάθε φορά που αποστέλλει πληροφορίες προς το σύστημα, η εφαρμογή του χρήστη τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128 bits και στη συνέχεια τις στέλνει στο σύστημα. Το σύστημα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσης του χρήστη με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ αποστέλλουν στον χρήστη πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή μη σύννομη καταστροφή, τυχαία απώλεια ή αλλοίωση, μη εγκεκριμένη κοινοποίηση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε παράνομη μορφή επεξεργασίας. Επίσης, ενημερώνει και ελέγχει την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιεί σε διαρκή βάση.

Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ δεσμεύεται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων σχετικά με το ενδεχόμενο διαρροής των δεδομένων που επεξεργάζεται. Περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε εκείνους τους εργαζόμενους ή τους παρόχους υπηρεσιών που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί διαρροή των δεδομένων σας από το αρχείο της λόγω παραβίασης αυτού,  δηλώνει ότι θα λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για τον περιορισμό της διαρροής, αλλά και θα ενημερώσει το ταχύτερο δυνατό την αρμόδια εποπτική αρχή και συγκεκριμένα την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και εσάς, τους Χρήστες, εάν η παραβίαση ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

 1. Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε στην εφαρμογή διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο.

 1. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς.

Παρακαλούμενα υποβάλλετε τα αιτήματά σας υπεύθυνα.

Η Εταιρεία θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασία Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : dpo@alteregomedia.org.

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], έχετε τα εξής δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

i.Το δικαίωμα της πρόσβασης (αρ. 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 33 Ν. 4624/2019)

Ασκώντας το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και στο αρ. 33 του Ν. 4624/2019,έχετε πρόσβαση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούνται για κάθε έναν από εσάς ατομικά, ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

ii.Το δικαίωμα της διόρθωσης  (αρ. 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

iii.Το δικαίωμα της διαγραφής (αρ. 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 34 Ν. 4624/2019)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή ή την αφαίρεση των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία.

iv.Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

v.Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (αρ. 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd ή USBdrive), καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό

vi.Το δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εκτός εάν η Εταιρεία καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

vii.Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (αρ. 22 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

viii.Ανάκληση συγκατάθεσης  (αρ. 7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Στις εξαιρετικές και πολύ περιορισμένες περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα ενημέρωση ή γενικότερα ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας στο dpo@alteregomedia.org.

 1. Καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Έχετε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλετε τυχόν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

Για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με την Αρχή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

Για να υποβάλετε καταγγελία (αφορά υποκείμενα δεδομένων) ⇛  complaints@dpa.gr

Για να γνωστοποιήσετε περιστατικό παραβίασης ⇛  databreach@dpa.gr

Για κάθε άλλο ζήτημα, την κεντρική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Αρχής ⇛  contact@dpa.gr

 1. Μελλοντική Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Γνωστοποίηση, παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του παρόντος ιστότοπου.

Οι επισκέπτες και χρήστες της εφαρμογής παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη χρήση της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι οι επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχονται κάθε πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής Απορρήτου.

Η χρήση των υπηρεσιών των σελίδων συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος  επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της εφαρμογής