ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Την 28/9/2017 συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ  με πενταετή ισχύ (μέχρι την 17/8/2022)

Γεώργιος Μήτραινας Πρόεδρος Δ.Σ. & Νόμιμος Εκπρόσωπος,  Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Δημάκης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Παντελής Ντίλης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Παπανελόπουλος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Μάρκος Χύτας Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος