ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

  31/12/2014 31/12/2013
  Μητρική Ενοποιημένος Μητρική Ενοποιημένος
         
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας        
         
Αποτελέσματα Χρήσης (ζημίες)/Ίδια Κεφάλαια 53,35% 48,97% 57,17% 52,16%
         
Αριθμοδείκτης Ρευστότητας        
         
Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,97 1,00 1,16 1,19
         
Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης        
         
Σύνολο Υποχρεώσεων /Ιδια Κεφάλαια 5,14 4,75 3,31 3,16
         
Σύνολο Υποχρεώσεων/ Kέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων 3,67 3,66 4,03 3,90
         
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και Φόρων/Χρεωστ.Τόκους 4,14 4,15 3,16 3,26