ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

α ) Ο ΛΟΓΟΣ ΕΕ (Κύπρος) : Ο ΛΟΓΟΣ ΕΕ είναι πληροφορική και πολιτιστική εταιρεία με έδρα την Κύπρο και έχει τόσο τηλεοπτική όσο και ραδιοφωνική δραστηριότητα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της μητρικής εταιρείας της 26ης Νοεμβρίου 2009, αποφασίστηκε η μεταβίβαση στην θυγατρική “ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ” της συμμετοχής 25% στην Κυπριακή εταιρεία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΛΟΓΟΣ ΕΕ”. Η μεταβίβαση ολοκληρώθηκε την 08/12/2009. Η συμμετοχή της θυγατρικής εταιρείας στην ΛΟΓΟΣ Ε.Ε. περιορίζεται μόνο στην τηλεοπτική δραστηριότητα . Ως εκ τούτου η συμμετοχή δεν ταυτίζεται με συμμετοχή στην καθαρή θέση του.

Με νέα σύμβαση που ισχύει μέχρι τη 30/06/2014 η συμμετοχή έχει μετατραπεί σε περιορισμένης ευθύνης ως συνέπεια της μετατροπής  της ΛΟΓΟΣ από ομόρρυθμη σε ετερόρρυθμη εταιρεία Με το δεδομένο της πρόβλεψης της σύμβασης για μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ άμα της λήξης της χωρίς αντίτιμο , το κόστος συμμετοχής έχει διαγραφεί στα αποτελέσματα την 31/12/2011. 

 

β ) ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε: Είναι  εταιρεία με σκοπό την διαχείριση και προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

 

γ ) ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ  Α.Ε: Η εταιρεία « Ψηφιακός Πάροχος  Α.Ε » ιδρύθηκε εντός του 2009 από 7 ( ισότιμη συμμετοχή ) τηλεοπτικές επιχειρήσεις. Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών παρόχου τηλεοπτικού επίγειου ψηφιακού δικτύου, με την παροχή τεχνικών υπηρεσιών δημιουργίας, εγκατάστασης , λειτουργίας και συντήρησης του και η παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο δίκτυο αυτό. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 6ης Ιουνίου 2011 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας η οποία πιστοποιήθηκε με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας την 29η Νοεμβρίου 2011. Η συμμετοχή της Τηλέτυπος Α.Ε. στην ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 282.840 € μεταβάλλοντας και το ποσοστό συμμετοχής του το οποίο ανέρχεται σε 15,61%. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας της 16ης Σεπτεμβρίου 2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 4.500.000 ευρώ με έκδοση 225.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 20 ευρώ εκάστη. Η συμμετοχή της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. στην ανωτέρω αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 702.420 ευρώ .Η ανωτέρω αύξηση έως και την ημερομηνία υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων δεν έχει ολοκληρωθεί.