ΕΔΡΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1989 (ΦΕΚ 1016 / 2.5.89) με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" και διακριτικό τίτλο "ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ" ("MEGA CHANNEL").

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. υπήρξε η πρώτη αδειούχος εταιρία δυνάμει της 19710/29.9.1989 κοινής υπουργικής αποφάσεως. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, κάθε ανώνυμη εταιρία μπορεί να κατέχει μία μόνον άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ή να μετέχει σε μία μόνον εταιρία που κατέχει τέτοια άδεια.

Επί του παρόντος η Εταιρία λειτουργεί δυνάμει αδείας που της χορηγήθηκε με την 19229/10.9.1993 κοινή απόφαση των υπουργών Προεδρίας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Φ.Ε.Κ. Β' 713/10.09.1993). Η ισχύς αυτής παρατάθηκε διαδοχικά με τους Ν. 2328/1995 (άρθρο 5 παρ. 1), 2438/1996 (άρθρο 4) και 2644/1998 (άρθρο 17). Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 2644/1998 οι άδειες αυτής της κατηγορίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αδειών που προκηρύχθηκαν από τον υπουργό Τύπου και Μ.Μ.Ε. Η Εταιρεία έχει υποβάλει την 20.03.1998 (αρ. πρωτ. 6440/20.3.98) αίτηση συνοδευόμενη από πλήρη φάκελο. Την 1.4.1999 το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών βεβαίωσε με το 55291/1615 έγγραφο την επάρκεια της σχετικής τεχνικής μελέτης και αναμένεται η ολοκλήρωση της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.

Η Εταιρία έχει ως έδρα το Δήμο Αθηναίων και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό Α.Μ. 19407/06/Β/89/20. Η διάρκεια της Εταιρίας έχει ορισθεί μέχρι την 31/12/2090.

Μέχρι τον Ιούνιο 1999, έδρα της Εταιρίας ήταν ο Δήμος Αμαρουσίου. Η μεταφορά της έδρας εγκρίθηκε ομοφώνως στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 11 Ιουνίου 1999, καθώς τόσο οι υπηρεσίες της Διοίκησης της Εταιρίας, όσο και οι λοιπές υπηρεσίες που στεγάζονταν στο Μαρούσι, την Παιανία και την οδό Σταδίου, έχουν ήδη μετεγκατασταθεί σε νέο κτίριο επί της λεωφόρου Μεσογείων 117 (Πολιτεία Business Centre), στην περιοχή Αμπελοκήπων του Δήμου Αθηναίων. Για την εν λόγω μεταφορά της έδρας της Εταιρίας έγινε και σχετική τροποποίηση του καταστατικού της με την αντικατάσταση του άρθρου 3 αυτού από το ακόλουθο κείμενο:

"Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε αλλού, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό".

Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:

1. Η παραγωγή και εμπορία τηλεοπτικών προγραμμάτων και εκπομπών, η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών σε ολόκληρη την Ελλάδα όταν επιτραπεί και με τις προϋποθέσεις που θα επιτραπεί. Η δημιουργία, ο εξοπλισμός, η οργάνωση και εκμετάλλευση χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση τηλεοπτικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων.

2. Η ίδρυση, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Η παραγωγή και εμπορία ραδιοφωνικών προγραμμάτων και εκπομπών. Η δημιουργία, εξοπλισμός, οργάνωση και εκμετάλλευση ειδικών χώρων (studios) για την παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών εκπομπών, προγραμμάτων και διαφημιστικών μηνυμάτων.

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου και να παρέχει υπέρ αυτών εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηματοδοτήσεώς τους, εφόσον τούτο εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

4. Η Εταιρία μπορεί να παραχωρεί με αντάλλαγμα την χρήση των εγκαταστάσεών της σε τρίτους. Επίσης, η Εταιρία μπορεί να αναθέτει τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει τη διαχείριση άλλων επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η μοναδική τροποποίηση του σκοπού της Εταιρίας κατά την τελευταία πενταετία, η οποία αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28/6/1996 (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 5657/2.8.96), αφορά στην προσθήκη στην παράγραφο 3(α) του εξής κειμένου: "και να παρέχει υπέρ αυτών εγγυήσεις για τη διευκόλυνση της χρηματοδοτήσεώς τους, εφόσον τούτο εξυπηρετεί την επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρίας".