ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «Mega Καλημέρα»

                                    

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ «Mega Καλημέρα»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής το «MEGA»), που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 340, η οποία λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τον πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικό σταθμό «MEGA» (εφεξής ο «Σταθμός»), παράγει και προβάλλει, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 09:00-10:50, σε ζωντανή μετάδοση, την  τηλεοπτική εκπομπή με τον τίτλο «Mega Καλημέρα» (εφεξής η «Εκπομπή»). Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ έχει αποφασίσει όπως εντάξει στην Εκπομπή τη διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών, (εφεξής οι «Προωθητικές Ενέργειες» ή η «Προωθητική Ενέργεια»), σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «MEDIATEL»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 125-127, κατά τους κάτωθι αναφερόμενους όρους:

Α. Περιγραφή και Διάρκεια Προωθητικών Ενεργειών

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και μόνο εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Ο τρόπος συμμετοχής ορίζεται κατωτέρω στην παρούσα. Το προσωπικό και οι συνεργάτες των εταιρειών ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, MEDIATEL, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των συνεργατών της MEDIATEL που είναι επιφορτισμένοι με την διαχείριση του ηλεκτρονικού της καταστήματος της MEDIATEL, «www.gadgetforfun.gr», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής.
 2. Σκοπός κάθε Προωθητικής Ενέργειας είναι η ανάδειξη έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση υπό τους κατωτέρω όρους νικητή εκ του συνόλου των δηλούντων συμμετοχή.
 3. Διάρκεια: Ο χρόνος έναρξης και λήξης κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα υποδεικνύεται από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή της Εκπομπής, καθώς και από ειδικά διαμορφωμένες κάρτες, οι οποίες θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια της Εκπομπής. Κατά το χρόνο έναρξης κάθε Προωθητικής Ενέργειας, τον οποίο θα υποδεικνύει κάθε φορά η/ο παρουσιάστρια/παρουσιαστής κατά τη ζωντανή μετάδοση της Εκπομπής, το σύστημα θα ξεκινάει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής, κατά τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους, όσων ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην κάθε Προωθητική Ενέργεια. Το διάστημα κατά το οποίο το σύστημα της MEDIATEL θα δέχεται δηλώσεις συμμετοχής θα λήγει κατά το χρονικό σημείο που ειδικότερα θα ανακοινώνεται κάθε φορά από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή της Εκπομπής κατά τη ζωντανή μετάδοση αυτής. Μετά τη λήξη του διαστήματος κατά το οποίο μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, το σύστημα της MEDIATEL θα παύει να δέχεται δηλώσεις συμμετοχής για την κάθε Προωθητική Ενέργεια και δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο σύστημα περαιτέρω δηλώσεων συμμετοχής. Σχετικά με τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης και την ανάδειξη του νικητή, ισχύουν τα υπό Β ειδικότερα οριζόμενα.
 4. Δώρο: Το Δώρο κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα ανακοινώνεται από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή προ της έναρξης αυτής, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και θα αποτυπώνεται σε ειδικά διαμορφωμένες κάρτες ή/και φάσες.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

 1. Για να δηλώσει κάποιος έγκυρα συμμετοχή στην κάθε Προωθητική Ενέργεια (εφεξής ο «Δηλών Συμμετοχή»), κατά τη διάρκεια της, θα πρέπει:

Είτε, (α) να καλέσει στον αριθμό υψηλής χρέωσης 9011 405 405  (εφεξής η «Υπηρεσία»), με χρέωση 2,60 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τέλους σταθερής τηλεφωνίας) ανά κλήση από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδος και 3,44 ευρώ ανά κλήση από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος,  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και τέλους κινητής τηλεφωνίας όπου και όπως ισχύει). Ειδικότερα, ο Δηλών Συμμετοχή, που καλεί στον ως άνω αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων της MEDIATEL, όπου μέσω ηχητικού/ηχογραφημένου μηνύματος θα ενημερωθεί για: α) τη χρέωση της κλήσης του, β) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος ανακοινώνεται δύο φορές), που επιβεβαιώνει τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια και ο οποίος αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή, αξίας δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60€) για κλήσεις από σταθερά και σε μια (1) Δωροεπιταγή αξίας τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3,44€) για κλήσεις από κινητά, για αγορές του από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr που παρέχει μια ποικιλία από προϊόντα ομορφιάς, gadgets, διακοσμητικά σπιτιού, είδη σπιτιού κ.λπ., σύμφωνα με τον όρο Ε της παρούσας, γ) την υποχρέωση να παράσχει έναν αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, της οποίας είναι κάτοχος για να του σταλεί σε αυτό ενημερωτικό μήνυμα σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο Γ, και δ) την επιλογή που του παρέχεται να συγκατατεθεί στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής, σύμφωνα με τον όρο Γ της παρούσας. Στη συνέχεια ο Δηλών Συμμετοχή θα δρομολογηθεί σε αυτόματο σύστημα τηλεφωνητή, όπου α) θα του ζητηθεί να ηχογραφήσει τον αριθμό του τηλεφώνου του (από τον οποίο καλεί), το ονοματεπώνυμό του και έναν αριθμό σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, της οποίας είναι κάτοχος, όπου η MEDIATEL θα του αποστείλει ενημέρωση σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής, σύμφωνα με τον όρο Γ της παρούσας, και β) θα του ζητηθεί  να δηλώσει αν συγκατατίθεται στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής.

Είτε, (β) να αποστείλει μήνυμα (sms) με περιεχόμενο «Κ (ΚΕΝΟ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» στον αριθμό υψηλής χρέωσης  19200 από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος (εφεξής η «Υπηρεσία»). Ειδικότερα, για την εν λόγω υπηρεσία, απαιτείται η αποστολή ενός μηνύματος με χρέωση 3,29 ευρώ ανά sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και τέλους κινητής τηλεφωνίας όπου και όπως ισχύει). Μετά την αποστολή του μηνύματος από τον Δηλούντα Συμμετοχή, θα αποστέλλεται στον τελευταίο (δωρεάν) απαντητικό μήνυμα, με περιεχόμενο: α) ένα μοναδικό κωδικό, που αντιστοιχεί σε μία (1) Δωροεπιταγή αξίας τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€), για αγορές του από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr , που παρέχει μια ποικιλία από προϊόντα ομορφιάς, gadgets, διακοσμητικά σπιτιού, είδη σπιτιού κ.λπ. σύμφωνα με τον όρο Ε της παρούσας, με τον οποίο επιβεβαιώνεται η συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, β) την χρέωση του SMS που έστειλε, γ) τη γνωστοποίηση προς τον Δηλούντα Συμμετοχή ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής, θα ενημερωθεί σχετικά από την MEDIATEL με sms στο κινητό μέσω του οποίου δήλωσε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια και δ) link προς την ιστοσελίδα όπου θα είναι αναρτημένοι οι παρόντες όροι. Επίσης ο Δηλών Συμμετοχή θα λαμβάνει και δεύτερο δωρεάν απαντητικό μήνυμα στο οποίο θα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) τον οποίο θα μπορεί να επιλέξει ο Δηλών Συμμετοχή εφόσον το επιθυμεί, για να συγκατατεθεί στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής.

Τα τηλέφωνα των Δηλούντων Συμμετοχή, καθώς και το ονοματεπώνυμό τους, καταχωρούνται στο σύστημα του τηλεφωνικού κέντρου της MEDIATEL με σκοπό την ανάδειξη του νικητή της Προωθητικής Ενέργειας, ο οποίος θα κληρωθεί ηλεκτρονικά, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω.

 1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να δηλώνει συμμετοχή, κάνοντας χρήση της ανωτέρω υπό α ή/και β Υπηρεσίας, δηλαδή καλώντας τηλεφωνικά κατά τον ανωτέρω υπό α τρόπο ή/και στέλνοντας SMS κατά τον υπό β τρόπο, περισσότερες από μία φορές στο πλαίσιο της Προωθητικής Ενέργειας, κάθε φορά δε που κάνει χρήση Υπηρεσίας, θα ενημερώνεται ως άνω για τον αντίστοιχο μοναδικό κωδικό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή. Συνεπώς κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να προβαίνει σε περισσότερες της μίας (1) δηλώσεις συμμετοχής (χωρίς περιορισμό) και με συνδυαστικό τρόπο (δηλαδή μέσω κλήσης και γραπτού μηνύματος ως άνω), λαμβάνοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό (μοναδικό) κωδικό αριθμό, καθένας εκ των οποίων θα αντιστοιχεί σε μία (1) ως άνω Δωροεπιταγή, αξίας τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3,44€) στην περίπτωση που έχει καλέσει από κινητό τηλέφωνο, δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60€) στην περίπτωση που έχει καλέσει από σταθερό τηλέφωνο και τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) σε περίπτωση που έχει στείλει γραπτό μήνυμα (sms) για κάθε δήλωση συμμετοχής του. Κάθε δήλωση συμμετοχής θα καταχωρείται ως κατωτέρω στο σύστημα της MEDIATEL για τις ανάγκες της ηλεκτρονικής κλήρωσης ξεχωριστά. Η χρήση της Δωροεπιταγής/των Δωροεπιταγών υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Ε του παρόντος, όρους.
 2. Η ολοκλήρωση της ως άνω υπό Β.1. (α) ή/και (β) διαδικασίας είναι προϋπόθεση για να θεωρείται έγκυρη μία δήλωση συμμετοχής και μόνο έγκυρες συμμετοχές με τα ως άνω στοιχεία καταχωρούνται στο σχετικό σύστημα της MEDIATEL από τους υπεύθυνους εκπροσώπους της τελευταίας, προκειμένου μετά από ηλεκτρονική κλήρωση (μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής κληρώσεως της MEDIATEL) να αναδειχθεί ως νικητής αυτός που θα κληρωθεί και θα κερδίσει το Δώρο της Προωθητικής Ενέργειας.

Σε περίπτωση  χορήγησης από Δηλούντα Συμμετοχή λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων, η σχετική ευθύνη βαραίνει τον εκάστοτε Δηλούντα Συμμετοχή, ο οποίος δεν θα δύναται να συμμετέχει ως άνω στη διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης από την οποία προκύπτει ο νικητής.

Στην τηλεοπτική κάρτα που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της Εκπομπής και των Προγραμμάτων, πέραν των ως άνω στον όρο Β.1 (α) και (β) αριθμών υψηλής χρέωσης δια των οποίων δηλώνουν συμμετοχή, παρέχεται παράλληλα και η τηλεφωνική γραμμή της MEDIATEL, με αστική χρέωση, Υποστήριξης της Υπηρεσίας Β.1. (α) και (β) ανωτέρω: 214 214 8045.

 1. Η ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή της κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα γίνεται από τους προστηθέντες της MEDIATEL ή της ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ μέσω ειδικής πλατφόρμας της MEDIATEL μετά την ανακοίνωση από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή της λήξης του διαστήματος κατά το οποίο οι τηλεθεατές μπορούσαν να δηλώνουν συμμετοχή και θα πραγματοποιείται βάσει όλων των εγκύρως Δηλούντων Συμμετοχή για την εκάστοτε Προωθητική Ενέργεια. Το ονοματεπώνυμο του νικητή ή των νικητών θα ανακοινώνεται στον αέρα της Εκπομπής από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή ή/και θα αναγράφεται σε κάρτα, η οποία θα προβάλλεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια μετάδοσης της Εκπομπής, εφόσον ο ίδιος ή οι ίδιοι έχουν προηγουμένως παράσχει την ρητή συγκατάθεσή του/ τους για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του/ τους κατά τα προβλεπόμενα ανωτέρω. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν επιθυμεί να ανακοινωθούν τα στοιχεία του, θα ανακοινώνεται ο αριθμός της σύνδεσης του μέσω του οποίου δήλωσε συμμετοχή στην αντίστοιχη Προωθητική Ενέργεια με διαγεγραμμένα τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του.
 2. Η ανάδειξη του νικητή σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας. Η δήλωση συμμετοχής σε μία προωθητική ενέργεια δεν συνιστά συμμετοχή και στις επόμενες Προωθητικές Ενέργειες. Σε περίπτωση, που κάποιος ενδιαφέρεται να δηλώσει συμμετοχή και να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική κλήρωση νέας Προωθητικής Ενέργειας, θα πρέπει εκ νέου να δηλώσει συμμετοχή υπό τους όρους Β.1. (α) ή/και (β).

Γ. Ενημέρωση νικητή και Παραλαβή Δώρου

 1. Το Δώρο του εκάστοτε νικητή κατόπιν της ανακοίνωσης του αριθμού τηλεφώνου του, κατά τα ανωτέρω υπό Β.4 αναφερόμενα ή/και του ονοματεπωνύμου του, κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσής του κατά τα οριζόμενα στον όρο Β.1.β., στον «αέρα» της εκπομπής από την/τον παρουσιάστρια/παρουσιαστή, θα αποδίδεται ύστερα από σχετική ενημέρωσή του, ως ακολούθως:

Οι προστηθέντες ή συνεργάτες της MEDIATEL θα αποστέλλουν στο νικητή sms (στον αριθμό κινητού μέσω του οποίου δήλωσε συμμετοχή ή στον αριθμό κινητό που δήλωσε τηλεφωνικά στην MEDIATEL προς το σκοπό αυτό κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω στον όρο Β),  ώστε να τον ενημερώσουν για τον τρόπο και χρόνο απόδοσης/παραλαβής του εκάστοτε Δώρου, για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπό τον όρο Γ.3 κατωτέρω, για τον τρόπο αποστολής αυτών στην MEDIATEL και για την προθεσμία αποστολής τους, η οποία θα είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ως άνω ενημέρωσή του από την MEDIATEL. Επιπλέον, η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ θα αναρτά το ονοματεπώνυμο του νικητή στην ιστοσελίδα του www.megatv.com για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, εφόσον ο νικητής έχει προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των παρόντων Όρων και έχει παράσχει την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του σε περίπτωση που ανακηρυχθεί νικητής. Η λήψη της συγκατάθεσης θα γίνεται με τον τρόπο που αναφέρεται στον όρο Β των παρόντων. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν έχει παράσχει την ρητή συγκατάθεση για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του, θα δημοσιοποιείται ο αριθμός σύνδεσής του μέσω της οποίας έχει δηλώσει συμμετοχή με διαγεγραμμένα τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία.

 1. Η MEDIATEL έχει υποχρέωση απόδοσης/παράδοσης του Δώρου εντός 30 ημερών από την ενημέρωση του νικητή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο Γ.1 του παρόντος. Η παράδοση και παραλαβή θα γίνεται κατά περίπτωση είτε στις εγκαταστάσεις της MEDIATEL (στη διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή των παρόντων) είτε στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε χορηγού. Υπάρχει δυνατότητα αποστολής του Δώρου μέσω μεταφορικής εταιρείας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του νικητή, στον τόπο που θα υποδείξει ο τελευταίος. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν τον νικητή και με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας με το οποίο η μεταφορική εταιρεία βεβαιώνει την παράδοση στη δηλωθείσα από τον νικητή διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή του Δώρου και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει η MEDIATEL για οποιονδήποτε λόγο. Εφόσον, το Δώρο αφορά σε παροχή υπηρεσιών, ανάλογα με τη φύση της εκάστοτε παρεχόμενης υπηρεσίας θα αποδίδεται είτε στον τόπο της εγκατάστασης του εκάστοτε παρόχου είτε στον τόπο κατοικίας του νικητή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του νικητή. Εφόσον το Δώρο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο, θα καταβάλλεται στον λογαριασμό που θα δηλώνει ο νικητής με την υπεύθυνη δήλωση που θα του ζητείται να υποβάλει στην MEDIATEL (μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παράδοση του Δώρου).
 2. Για την παραλαβή του Δώρου, οι νικητές κάθε Προωθητικής Ενέργειας θα πρέπει να αποστείλουν στην MEDIATEL μέσω e-mail στο mega@mediatel.gr ή φαξ στο 2142148180 σε φωτοαντίγραφο Ι) την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο, προς το σκοπό εξακρίβωσης της ταυτότητάς τους, ΙΙ) ένα αντίγραφο του λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής δια μέσου της οποίας δηλώθηκε η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια, ΙΙΙ) υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ότι αποδέχονται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις των Προωθητικών Ενεργειών της εκπομπής, καθώς και – προκειμένου για Δώρα που δεν αποτελούν παροχή υπηρεσιών ή χρηματικά έπαθλα- ότι επιθυμούν η αποστολή του Δώρου να γίνει στη διεύθυνση που θα υποδεικνύουν στην υπεύθυνη δήλωση (εφόσον δεν επιθυμούν να παραλάβουν το Δώρο από τις εγκαταστάσεις της MEDIATEL ή του εκάστοτε χορηγού), IV) φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του τραπεζικού τους λογαριασμού τους, όπου επιθυμούν να γίνει η κατάθεση του Δώρου στην περίπτωση που αυτό είναι χρηματικό έπαθλο, ώστε το χρηματικό έπαθλο να κατατεθεί στον εν λόγω τραπεζικό λογαριασμό άμεσα από την στιγμή που θα παραλάβει η MEDIATEL όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. V) προκειμένου για χρηματικά έπαθλα, το Α.Φ.Μ. και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκουν. VI) Αν ο δικαιούχος του αριθμού σύνδεσης μέσω του οποίου δηλώθηκε συμμετοχή και νικητής δεν ταυτίζονται, ο νικητής θα πρέπει να αποστείλει επίσης στη MEDIATEL εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο του αριθμού σύνδεσης με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του Δώρου στο νικητή. VII) Προκειμένου για Δώρα που δεν είναι χρηματικά και δεν συνίστανται σε παροχή υπηρεσιών, σε περίπτωση που ο νικητής επιθυμεί η παραλαβή του Δώρου να γίνει από πρόσωπο διαφορετικό από αυτόν, θα πρέπει να αποστείλει στην MEDIATEL και εξουσιοδότησή του με γνήσιο της υπογραφής με ειδική εντολή για παράδοση και παραλαβή του Δώρου από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του νικητή, καθώς και VIII) αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εξουσιοδοτούμενου προσώπου, για λόγους πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
 3. Μετά την παραλαβή του συνόλου των απαιτούμενων κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικών, θα αποδίδεται/παραδίδεται ή θα αποστέλλεται κατά περίπτωση το Δώρο στο νικητή εντός 30 ημέρων. Κατά την παραλαβή του Δώρου ο νικητής ή το πρόσωπο που θα έχει εξουσιοδοτηθεί για την παραλαβή κατά περίπτωση οφείλει να υπογράψει δήλωση-βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής του Δώρου.
 4. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση Δώρων που αποτελούν χρηματικά έπαθλα ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961/2001 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα άνω των 1.000 € βαρύνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20%.

Δ. Ακύρωση Νικητή

Κάθε νικητής μπορεί να ακυρωθεί:

 1. Στην περίπτωση που δεν αποστείλει εντός της προβλεπόμενης στον όρο Γ προθεσμίας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στον ως άνω όρο Γ
 2. Στην περίπτωση που δεν πληροί τους παρόντες όρους.

Ε. Χρήση Δωροεπιταγής

 1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τη μία ή/και τις περισσότερες Δωροεπιταγές του στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας αθροιστικά ή και μεμονωμένα για την αγορά ενός προϊόντος ή περισσοτέρων κάθε φορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr ως εξής:

α) Εάν κατέχει μία Δωροεπιταγή: μέσω της προσθήκης του μοναδικού κωδικού της Δωροεπιταγής στο ειδικό πεδίο κατά την εκάστοτε διαδικασία ηλεκτρονικών αγορών.

β) Εάν κατέχει περισσότερες της μίας Δωροεπιταγές (εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας): θα πρέπει να καλέσει στον αριθμό 2142148045 ή εναλλακτικά να στείλει e-mail στο mega@mediatel.gr προκειμένου να λάβει έναν νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των Δωροεπιταγών, τον οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει ως προβλέπεται ανωτέρω υπό Ε.1.α), εφόσον πρώτα αποστείλει στην MEDIATEL με e-mail στο mega@mediatel.gr αντίγραφο του λογαριασμού της τηλεφωνικής γραμμής δια μέσου της οποίας δηλώθηκε η συμμετοχή στην αντίστοιχη Προωθητική Ενέργεια, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα υπό Β.1, και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό του. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του λογαριασμού δεν ταυτίζεται με το δικαιούχο της Δωροεπιταγής, για να λάβει το νέο μοναδικό κωδικό θα πρέπει να προσκομιστεί επίσης εξουσιοδότηση εκ μέρους του δικαιούχου του λογαριασμού όπου θα αναφέρεται ότι ο δικαιούχος του λογαριασμού παραχωρεί στον  δικαιούχο της Δωροεπιταγής το δικαίωμα χρήσης της Δωροεπιταγής.

 1. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων από τους δικαιούχους γίνεται μέσω αποστολής με μεταφορική εταιρεία ή προστηθέντες/συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος των Δωροεπιταγών κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr, με έξοδα αποστολής που θα βαρύνουν το ηλεκτρονικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται εντός προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη χρήση της Δωροεπιταγής.

Με το σχετικό δελτίο της μεταφορικής εταιρείας ή με το σχετικό έντυπο παράδοσης-παραλαβής με το οποίο βεβαιώνεται η παράδοση στη δηλωθείσα ως άνω διεύθυνση, αποδεικνύεται για όλους η παράδοση και παραλαβή και ουδεμία περαιτέρω υποχρέωση έχει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Κάθε Δηλών Συμμετοχή μπορεί να καλέσει περισσότερες από (1) μια φορές ή/και να αποστείλει περισσότερα του ενός (1) μηνύματα (χωρίς περιορισμό) για να δηλώσει συμμετοχή, και για κάθε φορά που θα καλεί ή/και αποστέλλει μήνυμα κατά τα ως άνω, θα του ανακοινώνεται/αποστέλλεται αντίστοιχος (μοναδικός) κωδικός αριθμός, που θα αντιστοιχεί σε μία κάθε φορά Δωροεπιταγή αξίας δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60€), τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3,44€) και τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29€) αντίστοιχα. Ρητά δηλώνεται ότι η χορήγηση σε κάθε Δηλούντα Συμμετοχή της Δωροεπιταγής για κάθε χρήση Υπηρεσίας γίνεται ανεξαρτήτως του εάν αυτός αναδειχθεί νικητής ή όχι.
 2. Κάθε Δωροεπιταγή χρησιμοποιείται μία (1) μόνο φορά. Η Δωροεπιταγή δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση αγοράς τελικής αξίας προϊόντων μικρότερης των δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60 €), τριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3,44€) και τριών ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (3,29 €) αντίστοιχα (ή της εκάστοτε συνολικής αξίας των τυχών περισσότερων της μίας Δωροεπιταγών), δεν επιστρέφεται το υπόλοιπο ποσό της Δωροεπιταγής (ή του συνολικού ποσού των τυχών περισσότερων Δωροεπιταγών) σε χρήματα, ούτε πιστώνεται για τυχόν επόμενη αγορά. Κάθε Δηλών Συμμετοχή δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Δωροεπιταγών αντίστοιχων των δηλώσεων συμμετοχής του. Οι Δωροεπιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ επιλογή του Δηλούντα Συμμετοχή, είτε μεμονωμένα για διαφορετικές αγορές ή αθροιστικά για την αγορά προϊόντων. Για παράδειγμα κάποιος που έχει 3 Δωροεπιταγές των δυο ευρώ και εξήντα λεπτών (2,60€), συνολικής αξίας 7,80 ευρώ, μπορεί να αγοράσει προϊόντα συνολικής αξίας 7,80 ευρώ, ή προϊόντα μεγαλύτερης αξίας, καταβάλλοντας την αντίστοιχη διαφορά. Η χρήση κάθε Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημέρα λήψης του αντίστοιχου σε κάθε Δωροεπιταγή κωδικού (ως τέτοια θεωρείται η αρχική ημερομηνία κατά τη δήλωση συμμετοχής ή τυχόν μεταγενέστερη ημερομηνία λήψης εκ νέου του κωδικού που οι Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά κατά τον όρο Ε.5 κατωτέρω). Ειδικότερα όσον αφορά την περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχουν λάβει έναν νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών, που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο της ίδιας Προωθητικής Ενέργειας (κατά τον όρο Ε.1.β ανωτέρω), ως ημέρα λήψης του κωδικού θεωρείται η ημέρα κατά την οποία οι Δηλούντες συμμετοχή έλαβαν τον νέο μοναδικό κωδικό αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών και η χρήση της Δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την ημέρα λήψης του νέου μοναδικού κωδικού αξίας ίσης με το άθροισμα της αξίας των περισσοτέρων Δωροεπιταγών. Μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει, ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
 3. Σε περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά τον μοναδικό κωδικό τους, μπορούν προκειμένου να επανακτήσουν τον μοναδικό κωδικό τους να επικοινωνήσουν: α) στο τηλέφωνο 2142148045 (με αστική χρέωση) από Δευτέρα έως Παρασκευή από 09:00 έως 17:00 και να μιλήσουν ζωντανά με κάποιον εκπρόσωπο της MEDIATEL ή σε περίπτωση που καλέσουν εκτός του ανωτέρω ωραρίου καθώς και Σάββατο και Κυριακή, μπορούν να ηχογραφήσουν το μήνυμά τους και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ή β) εναλλακτικά μέσω της αποστολής e-mail στο mega@mediatel.gr. Οι υπάλληλοι της MEDIATEL θα τηλεφωνούν σε όσους έχουν ηχογραφήσει τα στοιχεία τους εκτός του ανωτέρω ωραρίου, ή θα απαντούν με e-mail στην περίπτωση που οι Δηλούντες συμμετοχή έχουν αποστείλει σχετικό e-mail, προκειμένου να τους δίνουν τον μοναδικό κωδικό που έχασαν ή δεν σημείωσαν σωστά. Το τηλεφωνικό σύστημα της MEDIATEL αποθηκεύει αυτόματα ηλεκτρονικά τις κλήσεις/μηνύματα και τους κωδικούς για την ασφάλεια των συναλλαγών. Σε κάθε περίπτωση ο δικαιούχος Δωροεπιταγής οφείλει να διαφυλάττει τον μοναδικό κωδικό που αντιστοιχεί σε αυτή, το δε MEGA ουδεμία ευθύνη έχει για τυχόν απώλεια του μοναδικού κωδικού ή παρέλευση της προθεσμίας χρήσης Δωροεπιταγής ή για τυχόν χρήση του κωδικού από τρίτους.
 4. Σε κάθε περίπτωση οποιοσδήποτε επιθυμεί μπορεί να λαμβάνει σχετικές με τη χρήση των Δωροεπιταγών πληροφορίες για το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr στο τηλέφωνο :

2142148045

ΣΤ. Λοιποί όροι

 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήματα, εφόσον δεν είναι χρηματικά.
 2. Η MEDIATEL ή/και η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία.
 3. Οι παρόντες Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι για όσο καιρό θα διαρκέσουν οι Προωθητικές Ενέργειες και θα ενημερώνονται διαρκώς εάν χρειαστεί, στην ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού «MEGA», www.megatv.com.
 4. Σε κάθε περίπτωση, ρητά διευκρινίζεται ότι υπεύθυνη για την τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών και εν γένει των Προωθητικών Ενεργειών, καθώς και για την απόδοση των (κατά τα ως άνω) μοναδικών κωδικών αριθμών των Δωροεπιταγών και τη διασφάλιση της χρήσης τους (κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), αλλά και για την τήρηση όλων των σχετικών με τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις νομοθετικών διατάξεων είναι αποκλειστικά η MEDIATEL, το δε MEGA δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά.
 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Η «ΜΕΝΤΙΑΤΕΛ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Κηφισίας 125-127), στοιχεία υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων: dpo@mediatel.gr και η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (με έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού  αρ. 340), στοιχεία υπεύθυνου προστασίας προσωπικών δεδομένων: dpo@alteregomedia.org θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Δηλούντων Συμμετοχή σε Προωθητικές Ενέργειες ως από κοινού υπεύθυνες επεξεργασίας.

Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που θα τύχουν επεξεργασίας, τρόπος και σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η MEDIATEL θα συλλέγει και θα αποθηκεύει το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο μέσω του οποίου δηλώθηκε η Συμμετοχή προς το σκοπό της διενέργειας των Προωθητικών Ενεργειών, της αποστολής του μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής, της χρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, της διενέργειας της κλήρωσης, της ανάδειξης του νικητή, της εκ νέου κοινοποίησης του μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής σε περίπτωση απώλειας, της έκδοσης νέου μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής κατόπιν συνάθροισης των μεμονωμένων Δωροεπιταγών, καθώς και της επικοινωνίας με το νικητή για την απόδοση/παράδοση του Δώρου. Επίσης, η MEDIATEL στην περίπτωση των χρηματικών Δώρων, θα συλλέγει το Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία ταυτότητας και τραπεζικού λογαριασμού του νικητή για λόγους πιστοποίησης της ταυτότητας του νικητή και συνακόλουθα καταβολής του Δώρου σε αυτόν. Σε περίπτωση που εξουσιοδοτηθεί τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου, θα γίνεται επεξεργασία των στοιχείων ταυτότητας του προσώπου αυτού από την MEDIATEL προς το σκοπό παράδοσης του Δώρου σε αυτό.

Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής σε Προωθητική Ενέργεια μέσω τηλεφώνου, θα γίνεται ηχογράφηση της δήλωσης συμμετοχής και συνεπώς θα τυγχάνει επεξεργασίας και η φωνή του καλούντος. Ομοίως, σε περίπτωση απώλειας του μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής, η MEDIATEL θα καταγράφει την κλήση για επανέκδοση του ίδιου μοναδικού Κωδικού Δωροεπιταγής για λόγους ασφαλείας.

Εφόσον ο νικητής παράσχει τη ρητή σχετική συγκατάθεση, κατά τα ανωτέρω το MEGA θα επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο του κάθε νικητή για λόγους διενέργειας της κλήρωσης μέσω πλατφόρμας που διαθέτει για τον σκοπό αυτό η MEDIATEL και δημοσιοποίησης του αποτελέσματος κάθε κλήρωσης με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους. Εφόσον ο νικητής δεν παράσχει τη σχετική συγκατάθεσή του, θα δημοσιοποιείται ο αριθμός σύνδεσης του νικητή με διαγεγραμμένα τα 4 τελευταία ψηφία.

Πρόσωπα τα οποία θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα

Η MEDIATEL θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα του νικητή, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι χρήστες των Δωροεπιταγών, σε μεταφορική εταιρεία και στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.gadgetforfun.gr προς το σκοπό της παράδοσης του μη χρηματικού Δώρου σε αυτούς.

Επίσης το ονοματεπώνυμο του νικητή θα δημοσιοποιηθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στους παρόντες Όρους, εφόσον ο νικητής έχει παράσχει τη σχετική ρητή συγκατάθεσή του κατά τα ανωτέρω.

Νομική βάση της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στηρίζεται στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ των Υπεύθυνων Επεξεργασίας και των Δηλούντων Συμμετοχή κατά το χρονικό σημείο που υποβάλλουν την Δήλωση Συμμετοχής.

Περαιτέρω, οι νικητές της εκάστοτε Προωθητικής Ενέργειας με τη συμμετοχή τους παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για τη συλλογή και επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων τους από την ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και τη ΜEDIATEL, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία της MEDIATEL για την παράδοση των δώρων σε αυτούς.

Τέλος, η δημοσιοποίηση των στοιχείων του νικητή στηρίζεται στην συγκατάθεσή σου, η οποία λαμβάνεται κατά το χρόνο δήλωσης συμμετοχής. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο Δηλών Συμμετοχή δηλώνει συμμετοχή με sms, θα λαμβάνει απαντητικό sms στο οποίο θα περιέχεται σύνδεσμος (link) τον οποίο θα μπορεί να δώσει την συγκατάθεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Για τους Δηλούντες Συμμετοχή που δηλώνουν συμμετοχή τηλεφωνικά, θα λαμβάνεται τηλεφωνικά η συγκατάθεσή τους, η οποία και θα ηχογραφείται.

Είναι δυνατή η ανάκληση της συγκατάθεσης οποτεδήποτε με την αποστολή e-mail στο dpo@mediatel.gr. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει διενεργηθεί πριν την ανάκληση. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης στην δημοσιοποίηση του ονοματεπωνύμου του νικητή, εφόσον αυτή η ανάκληση υποβληθεί πριν την δημοσιοποίηση, θα δημοσιοποιούνται μόνο τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του αριθμού σύνδεσης μέσω του οποίου δηλώθηκε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Δηλούντων Συμμετοχή θα διατηρηθούν από τη MEDIATEL για τρείς μήνες (3) μήνες από την παραλαβή του Δώρου από το νικητή ή από την οριστική ματαίωση της αντίστοιχης Προωθητικής Ενέργειας.

Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα διατηρηθούν για τρείς μήνες (3) μήνες από την παράδοση του Δώρου στο νικητή ή από την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας παράδοσης του Δώρου σε αυτόν σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Κατ’ εξαίρεση προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για μεγαλύτερο διάστημα εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα φορολογική ή τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία ή για λόγους δικαστικής υπεράσπισης αξιώσεων.

Λοιπά δικαιώματα

Οι Δηλούντες Συμμετοχή διατηρούν επίσης το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αντίταξης στην επεξεργασία και φορητότητας τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή e-mail στο dpo@mediatel.gr.

Οι νικητές μπορούν να ασκήσουν τα ως άνω δικαιώματά τους εφόσον αφορούν σε επεξεργασία στην οποία έχει η προβεί η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ και με αποστολή e-mail στο dpo@alteregomedia.org.

Τέλος έχουν δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που βρίσκεται στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, τηλ.: 210 6475600, fax: 210 6475628, e-mail: https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia, αν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.