Επιθυμώ να λάβω μέρος στο τηλεπαιχνίδι Supermarket Sweep (βασιζόμενο στο format της εταιρείας «Fremantle»), στην παραγωγή του οποίου προβαίνει η εταιρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΜΜΕ Α.Ε.» (Εταιρεία) κατά τη σεζόν 2020-21  μέσω της εταιρείας εκτέλεσης παραγωγής «Foss Productions» (Εκτελεστής Παραγωγής), το οποίο θα προβληθεί κατ’ αρχήν σε μαγνητοσκόπηση, στο πλαίσιο του μεταδιδόμενου τηλεοπτικά, σε εθνική εμβέλεια προγράμματος της Εταιρείας υπό το λογότυπο «MEGA».

Προς τον σκοπό αυτό:

(Α)  Δηλώνω συμμετοχή με τον τρόπο, που έχω επιλέξει (σε συνέχεια του σχετικού “call for action” της Εταιρείας ) παρέχοντας στην Εταιρεία τα ζητούμενα για το σκοπό αυτό στοιχεία (και συγκεκριμένα όνομα , επίθετο, τηλέφωνο, τόπο διαμονής,) και περαιτέρω

(Β) Εφόσον κληθώ σχετικά από την Εταιρεία, συναινώ ήδη στη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής (το «Στάδιο Επιλογής»), κατά την οποία ενδέχεται να επιλεγώ για να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, ως εν δυνάμει Συμμετέχων και ενδεχομένως και περαιτέρω (κατά τους όρους του) ως Συμμετέχων ή /και Παίκτης, αναγνωρίζοντας, ότι το Στάδιο της Επιλογής μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λήψη συνέντευξής μου αναφορικά με κάθε είδους (μη ειδικών κατηγοριών) δεδομένα/πληροφορίες, που θα συνεισφέρουν στην απεικόνιση του προφίλ μου (ως εν δυνάμει Συμμετέχοντα / Συμμετέχοντα και Παίκτη στο Παιχνίδι), την εγγραφή της εικόνας/φωνής μου σε μέσα εγγραφής ήχου και εικόνας και την εν γένει λήψη πλάνων/μαγνητοσκόπηση καθ΄ όλη τη διάρκεια ή μέρος της εν λόγω διαδικασίας/ Σταδίου Επιλογής κ.ο.κ.

  1. Γνωρίζω το περιεχόμενο, το ύφος και τη φιλοσοφία του προγράμματος, τα οποία και αποδέχομαι, δηλώνοντας, ότι δεν δύνανται να θίξουν, μειώσουν ή προσβάλλουν, με οιονδήποτε τρόπο, την προσωπικότητά μου.
  2. Είμαι άνω των 18 ετών και δεν συνδέομαι με οποιαδήποτε έννομη σχέση με την Εταιρεία ή /και τον Εκτελεστή Παραγωγής ή και την δημιουργό Εταιρεία του Format ή οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει (άμεσα ή έμμεσα) στην παραγωγή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
  3. Η παρούσα δήλωση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα και τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής λαμβάνει χώρα με ατομική μου ευθύνη, οικειοθελώς και αφιλοκερδώς, χωρίς να διατηρώ οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) για το λόγο αυτό έναντι της Εταιρείας (ή και του Εκτελεστή Παραγωγής) άλλως παραιτούμαι από αυτήν. Θα υποβάλλω μόνο μία  δήλωση συμμετοχής άλλως, εάν τυχόν εντοπιστούν περισσότερες, αυτές δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
  4. Η δήλωση συμμετοχής μου στο Πρόγραμμα δεν συνεπάγεται (ούτε συνιστά «πρόκριμα» για ) την τυχόν συμμετοχή μου στο Στάδιο Επιλογής ούτε η συμμετοχή μου σε αυτό συνεπάγεται τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, ως εν δυνάμει Συμμετέχοντα και ίσως Συμμετέχοντα/Παίκτη κατά τους όρους του (ούτε φυσικά και την κάρπωση κάποιου βραβείου/δώρου /ποσού), καθώς η εκάστοτε επιλογή μου ή μη, κατά τα ανωτέρω (ή/και περαιτέρω, σε επόμενο στάδιο τυχόν αποκλεισμός, αντικατάσταση μου κ.ο.κ.), συνιστά απόφαση της Εταιρείας ή /και του Εκτελεστή Παραγωγής, κατά την αποκλειστική δική τους ευχέρεια, είναι οριστική και δε θα την αμφισβητήσω. Ακόμη δε και εάν τελικά επιλεγώ να συμμετέχω στο Πρόγραμμα, ως Συμμετέχων/Παίκτης, αναγνωρίζω, ότι η Εταιρεία δε υποχρεούται να προβεί στην παραγωγή ή/και μετάδοση/εκμετάλλευση αυτού και δη του επεισοδίου/ων, στα οποία θα συμμετέχω.
  5. Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της παρούσας, παραχωρώ στην Εταιρεία και τον Εκτελεστή Παραγωγής τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή μου και το δικαίωμα για τη συλλογή επεξεργασία και χρήση καθώς και τη σύσταση αρχείου με τα προσωπικά μου δεδομένα , ιδίως στοιχεία /πληροφορίες και την εικόνα/φωνή μου, που απαιτούνται /παραχωρούνται βάσει της παρούσας δήλωσης Συμμετοχής (ή και πρόκειται να παραχωρηθούν) για τους σκοπούς της συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής, καθώς και με υλικό, οπτικοακουστικό και μη (πλάνα, φωτογραφίες κ.α.), που τυχόν ληφθεί για το  σκοπό αυτό προβαίνοντας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των ανωτέρω, για όσο διάστημα απαιτηθεί βάσει των αναγκών του Σταδίου Επιλογής και του Προγράμματος, έχοντας ενημερωθεί, ότι τα ανωτέρω δεδομένα και εν γένει υλικό (πχ φωτογραφίες, βίντεο, οπτικοακουστικό υλικό κ.α.), που συλλέγονται στο Στάδιο της παρούσης, δεν θα δημοσιοποιηθούν στο κοινό ή μεταδοθούν τηλεοπτικά ή ενταχθούν στο Πρόγραμμα χωρίς την προηγούμενη συναίνεση μου. Σε κάθε περίπτωση, γνωρίζω τα δικαιώματα, που απορρέουν από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ειδικότερα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης και προσωρινής δικαστικής προστασίας.
  6. Θα τηρήσω απόλυτη εχεμύθεια τώρα και στο μέλλον έναντι κάθε τρίτου για κάθε στοιχείο, πληροφορία κλπ., που τυχόν μου γνωστοποιηθεί ή υποπέσει στην αντίληψη μου στο πλαίσιο της παρούσας και της συμμετοχής μου στο Στάδιο Επιλογής. Δεν θα προβώ στη λήψη φωτογραφιών ούτε σε οποιαδήποτε δήλωση, με οποιοδήποτε μέσο/τρόπο σε σχέση με το εν λόγω Στάδιο Επιλογής , το Πρόγραμμα, την Εταιρεία ή και τον Εκτελεστή Παραγωγής.
  7. Oι πληροφορίες και τα στοιχεία, που περιλαμβάνονται στην παρούσα είναι αληθή και ακριβή (άλλως δύναται να ακυρωθεί η συμμετοχή μου) και παρέχονται με δική μου ευθύνη, δηλώνω δε περαιτέρω, ότι θα παρέχω στην εταιρεία αυστηρά και μόνο τα στοιχεία, που μου ζητούνται από αυτή, αναλόγως του τρόπου, που έχω δηλώσει συμμετοχή και, ότι σε κάθε περίπτωση δε θα παρέχω σε οποιοδήποτε στάδιο  πληροφορίες /προσωπικά δεδομένα «ειδικών κατηγοριών.»
  8. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη Συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα, ως εν δυνάμει Συμμετέχων ή και Παίκτης εφόσον επιλεγώ  προς τούτο, συνιστά η εκ μέρους μου ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή της εκάστοτε Σύμβασης Συμμετοχής τόσο ως εν δυνάμει Συμμετέχοντα όσο και έως περαιτέρω, ενδεχομένως, Συμμετέχοντα/Παίκτη και της αναλυτικής συνημμένης σε αυτή «περιγραφής/Όρων» του Προγράμματος, που θα μου δοθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία / Εκτελεστή Παραγωγής.
  9. Έχω διαβάσει και πλήρως κατανοήσει τα ανωτέρω και αναγνωρίζω,  ότι η δήλωση συμμετοχής μου σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Σχετικά με την παράγραφο 3, ακολουθεί η επισυναπτόμενη περιγραφή του παιχνιδιού.