ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

H εταιρική διακυβέρνηση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της εταιρείας. H Tηλέτυπος Α.Ε. βασίζεται στη σχετική νομοθεσία του κράτους καθώς και τις διατάξεις και τους κανονισμούς του Χρηματιστηρίου για την ανάπτυξη των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει.